Hyppää sisältöön

Siivoojan käyttäytyminen uimahallin peseytymistiloissa (TAS 371/2013, annettu 9.5.2014)

Tasa-arvovaltuutetun toimistoon otettiin yhteyttä uimahallin miessiivoojan käytöksestä naisten peseytymistiloissa. Kyseisessä tilanteessa nainen ei ollut halunnut riisua uimapukuaan suihkutiloissa miessiivoojan läsnä ollessa, vaan oli riisunut sen vasta saunan puolella. Siivooja oli tullut saunaan ja ilmoittanut naiselle, että saunassa ei saa olla uimapuvussa.

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, täyttääkö kuvatunlainen toiminta seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit ja onko siivoojalla oikeus käskeä ihmisiä riisuuntumaan. Kysyjä ihmetteli, miten on ylipäänsä mahdollista, että suihkutiloissa voi olla vastakkaista sukupuolta oleva siivooja.

Tasa-arvovaltuutettu on saanut yhteydenottoja sekä miehiltä että naisilta sen vuoksi,  että he kokevat vastakkaista sukupuolta olevan siivoojan tai muun henkilön läsnäolon pesu-, puku- tai saniteettitiloissa epämiellyttäväksi. Jotkut ovat myös kertoneet kokevansa vastakkaista sukupuolta olevan siivoojan tai muun henkilön luovan pesu-, puku- tai saniteettitiloihin turvattoman ilmapiirin täysin riippumatta siivoojan tai muun henkilön kulloisestakin käyttäytymisestä.

Tasa-arvolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan yleiset häveliäisyyssyyt saattavat edellyttää, että määrättyihin tehtäviin esimerkiksi uimahallissa otetaan vain toista sukupuolta olevia henkilöitä. Myös tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt voivat oikeuttaa erilaisen kohtelun.

Vertailuna voidaan todeta, että häveliäisyysnäkökohdat on otettu lainsäädännössä huomioon myös esimerkiksi poliisin ja järjestyksenvalvojien toimittamien henkilöön kohdistuvien tarkastusten sääntelyssä. Järjestyksenvalvojia koskeva sääntely edellyttää, että henkilöntarkastus on suoritettava hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatetta noudattaen sekä sukupuolisiveellisyyttä vaalivalla tavalla. Tarkastuksen suorittavan järjestyksenvalvojan tulee olla samaa sukupuolta tarkastettavan kanssa, jos tarkastuksen kohteena olevalta joudutaan tarkastuksen suorittamiseksi riisumaan muuta vaatetusta kuin päällysvaatteita.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on julkaissut vuonna 2013 oppaan uimahallien asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille edistämään kaikkien mahdollisuuksia käyttää uimahallipalveluja. Oppaan tarkoituksena on muun muassa opastaa uimahallien henkilökuntaa ja asiakkaita, jotta uimahallipalvelut sopisivat kaikille ja palveluja käytettäisiin hygieniavaatimusten mukaisesti. Oppaan mukaan naisille ja miehille on uimahalleissa omat puku-, pesu- ja saunatilansa, mutta tiloja voi siivota myös vastakkaista sukupuolta oleva siivooja. Yleensä siivous pyritään järjestämään niin, että tästä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa uimahallin asiakkaille. Uimahallien korkea hygieniataso mainitaan oppaassa ehdottomaksi vaatimukseksi, jolla taataan uimareiden turvallisuus. Tilojen säännöllinen ja ammattimainen siivoaminen takaa hyvän hygienian ja on sen vuoksi asia, josta ei oppaan mukaan tingitä. Hyvän hygienian turvaamiseksi on tärkeää, että ennen saunaa ja uintia peseydytään ilman uima-asua. Saunaan ei voi viedä uima-asua, mutta tarvittaessa saunaan voi mennä pyyhe ympärillä.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että häveliäisyysnäkökohtien huomioon ottamiseksi uimahallien naisten puolen tilojen siivous tulisi uimahallin aukioloaikana pyrkiä järjestämään naissiivoojia ja miesten puolen tilojen siivous miessiivoojia käyttäen. Tällainen töiden jakaminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, eikä uimahallien palveluksessa välttämättä edes ole sekä nais- että miespuolisia siivoojia. Kun pesu-, puku- ja saniteettitilojen siivoojat ovat eri sukupuolta kuin tilojen käyttäjät, palveluiden tarjoajan eli uimahallin vastuulla on ohjeistaa siivoojia asianmukaiseen ja häveliäisyysnäkökohdat huomioon ottavaan työskentelyyn.

Tasa-arvovaltuutetulle ilmoitetun kaltaisessa tilanteessa siivoojan tulisi tavanomaista harkintaa käyttäen ymmärtää, että hänen käyttäytymisensä saatetaan kokea seksuaalisena häirintänä tai muuten ei-toivottuna käytöksenä. Kun uimahalli on saanut tapahtuneesta tiedon, sillä on palvelujen tarjoajana tasa-arvolain mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi ja ohjeistaa työntekijää niin, ettei vastaava häirinnäksi koettu toiminta enää toistuisi.

Uimahalleissa korkea hygieniataso on sinänsä hyväksyttävä tavoite ja siihen voidaan pyrkiä muun muassa siten, että asiakkaat peseytyvät ennen saunaa ja uintia pääsääntöisesti ilman uima-asua. Tämä ei kuitenkaan oikeuta menettelyä, jossa vastakkaista sukupuolta oleva siivooja tai muu työntekijä valvoo peseytymiskäytännön noudattamista sauna- ja pesutiloissa läsnä ollen. Uimahallien siivoojilla ja muilla työntekijöillä ei voi olla uimahallien omien käytäntöjen tai ohjeiden perusteella laajempia oikeuksia kuin esimerkiksi järjestyksenvalvojille on annettu heitä koskevassa lainsäädännössä.

Palvelun tarjoajalle suoraan annettu asiakaspalaute on usein hyvä keino toimintatapojen kehittämiseksi. Mikäli kyse on kaupungin omistamasta uimahallista, palautetta voi antaa myös kaupungin liikuntapalveluihin.

 

 

27.06.2014