Diskriminering i prissättningen och tillgången till varor och tjänster

Leende kvinna med lockigt hår som behandlas av en frisör.

Jämställdhetslagen förbjuder från att missgynna en person på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck i tillgången till och tillhandahållandet av allmänt tillgängliga varor och tjänster.

En näringsidkares prissättning får inte vara könsbunden. Till exempel kan en frisersalong erbjuda sina kunder service i enlighet med sin affärsidé och yrkeskompetens, men prissättningen för tjänsterna får inte vara könsbunden utan ska baseras på arbetet som utförs. En företagare inom hårbranschen måste erbjuda sina tjänster till både kvinnor och män. En kvinna kan alltså också gå till en herrfrisering. Herrfriseringen bryter mot jämställdhetslagen om den till exempel vägrar betjäna den kvinnliga kunden. 

Syftet är inte att förhindra alla typer av olika behandling, utan endast att förhindra klart orättvis behandling. Det är ändå möjligt med till exempel erbjudanden av ringa penningvärde inför morsdag, farsdag eller kvinnodagen liksom med små rabatter som tillfälligt erbjuds av idrottsföreningar och andra föreningar endast till det ena könet. Däremot skulle det bryta mot jämställdhetslagen att till exempel sälja säsongkort till olika pris för kvinnor och män.

Det är dock tillåtet att tillhandahålla varor och tjänster uteslutande eller främst till personer av ett kön om tillhandahållandet motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Ett berättigat mål kan till exempel vara skydd av offer för könsrelaterat våld, skäl som rör privatliv och anständighet samt anordnande av idrottsaktiviteter.

Det är också fråga om diskriminering om den som tillhandahåller varor eller tjänster gör sig skyldig till sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön eller vägrar att erbjuda varor eller tjänster till den som åberopat diskriminering eller till dennes vittne. Detta förbud mot diskriminering tillämpas inte på innehållet i medier och reklam eller på utbildning.

Gottgörelse

Den som tillhandahåller varor eller tjänster och som brutit mot jämställdhetslagen kan dömas i domstol att betala den kränkte gottgörelse. Då gottgörelsen fastställs beaktas ändå alltid bland annat diskrimineringens art, omfattning och varaktighet. Gottgörelsen kan nedsättas eller den kan helt och hållet avlyftas om det är skäligt då man beaktar den betalningsskyldiges ekonomiska situation och strävan att förhindra eller avlägsna följderna av förfarandet samt andra omständigheter. Mer information om gottgörelse enligt jämställdhetslagen finns på sidan

Mera om gottgörelsen: Gottgörelse och yrkande på gottgörelse

Misstänker du att du ha blivit diskriminerad?

Kontakta varu- eller tjänsteleverantören, så att denna kan rätta sitt förfarande

Om misstänker att du har blivit diskriminerad kan du be om råd av jämställdhetsombudsmannen.