Hyppää sisältöön

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen sukupuolitetuissa tiloissa ja palveluissa (TAS/418/2023, annettu 30.4.2024)

Tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt omana aloitteenaan, miten kaupungin X liikuntapalveluissa, joissa asiakkaiden käytössä on wc-, pukeutumis-, pesu- ja/tai saunatiloja, on huomioitu tasa-arvolain velvoite edistää tasa-arvoa ja ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa häirintää.

Liikuntapalvelut järjestettävä sukupuolivähemmistöt huomioiden

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Taustalla on ajatus sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että jokaisella on oma kokemuksensa sukupuolesta ja tapansa ilmaista sukupuolta, eikä häntä saa syrjiä sen perusteella. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Ei riitä, että viranomainen toimii syrjimättömällä tavalla. Tämä velvoite koskee myös kuntien järjestämiä palveluja, kuten liikuntapalveluja. Olennaista on kiinnittää erityistä huomioita syrjivien rakenteiden ja käytäntöjen purkamiseen. Kunta vastaa myös siitä, että sen palvelua käytännössä toteuttavat sopimuskumppanit noudattavat tasa-arvolakia julkisen palvelun tarjonnassa.

Tasa-arvovaltuutettuun otetaan säännöllisesti yhteyttä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun merkityksestä esimerkiksi sukupuolitetuissa puku- ja pesutiloissa ja palveluissa. Tasa-arvovaltuutetulla ei ole yleistä, kaikkiin tilanteisiin sopivaa ohjetta esimerkiksi siitä, mitä wc-, puku- ja peseytymistilaa sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen kulloisessakin tilanteessa käyttää ja milloin sukupuolitettuun tilaan pääsyn epääminen on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi. Arviot perustuvat tapauskohtaiseen harkintaan. 

Liikuntapaikat ja -palvelut ovat sukupuolitettuine pukuhuoneineen ympäristöjä, joissa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat olla erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Epäonnistuneet tai puutteelliset ratkaisut voivat altistaa syrjinnälle. Keskeistä on pyrkiä ennaltaehkäisemään syrjintä sen lisäksi, että syrjintätilanteet selvitetään asianmukaisesti. 

Tasa-arvovaltuutettu on suositellut yhtenä keinona sukupuolen moninaisuuden huomioon ottamiseksi ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi sitä, että sukupuolitettujen tilojen lisäksi olisi käytettävissä sukupuolineutraaleja tiloja. Joskus sukupuolivähemmistöön kuuluvalla ihmisellä voi olla tarve tavallista suurempaan yksityisyyteen tai sukupuolittamattomiin tiloihin pysyvästi tai väliaikaisesti. Joissakin tilanteissa ratkaisuna esimerkiksi uimahallissa voi olla uima-asuun kiinnitettävä käyttöoikeusmerkki, jolla voi osoittaa olevansa oikeutettu uima-asun käyttöön myös pesu- ja saunatiloissa, sekä intimiteettisuoja liikuntatilojen pesu- ja pukuhuoneissa. Näistä hyötyvät myös muut kuin sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt. 

Syrjintää voidaan ennaltaehkäistä pitämällä huolta, että ihmisten erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja sukupuolen ilmaisun tapoja kunnioitetaan. Velvollisuus tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ennaltaehkäistä syrjintää tarkoittaa, että toiminnan olisi oltava ennakollista ja järjestelmällistä. Syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi olisi hyödyllistä, että lisättäisiin tietoisuutta sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun yksilöllisyydestä, sillä tiedon puute ja siihen liittyvät ennakkoluulot voivat johtaa syrjintään. 

Koska sukupuolen vahvistaminen ei ole mahdollista alaikäiselle, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla voi tulla vastaan syrjinnälle altistavia tilanteita. Lapsille ja nuorille tarjottavissa liikuntapalveluissa on erityisesti syytä toimenpiteisiin, jotka varmistavat, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan ja -harrastuksiin ilman syrjintää.

Tasa-arvovaltuutettu on pyytänyt kaupunkia laatimaan suunnitelman ja käytännöt siihen, millä konkreettisilla toimenpiteillä ennaltaehkäistään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ja häirintää, miten esiin tulevat syrjintätilanteet käsitellään sekä miten kaupunki edistää sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa. 

07.05.2024