Hyppää sisältöön

SuperShe Island -saaren vain naisille tarjotut hyvinvointi- ja majoituspalvelut eivät riko tasa-arvolakia (TAS 75/2018, annettu 4.6.2018)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, syrjiikö SuperShe Island -saari miehiä tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, kun se tarjoaa hyvinvointi- ja majoituspalveluita vain naisille.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolain mukaan tavaroiden ja palvelujen tarjoajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan julkisella tai yksityisellä sektorilla yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan.

Yritys ei pääsääntöisesti voi valita asiakkaitaan sukupuolen perusteella, vaan yritysten on lähtökohtaisesti tarjottava palveluitansa tasapuolisesti kaikille. Toisin kuin yritykset, yhdistykset voivat tasa-arvolain mukaan valita jäsenikseen vain naisia tai miehiä, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä olevaan nimenomaiseen määräykseen (esimerkiksi Pörssiklubi, Naisasialiitto Unioni).

Yritys saa kuitenkin tietyillä edellytyksillä tarjota tavaroita ja palveluja yksinomaan vain naisille tai vain miehille. Tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti yhden sukupuolen edustajille on sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin.

Tasa-arvolain esitöissä on todettu, että tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt tai sukupuolten tasa-arvon edistäminen voivat olla oikeutettu tavoite erilaiselle kohtelulle.

Tasa-arvovaltuutettu on vakiintuneesti katsonut, että esimerkiksi liikunta- ja kuntosalitoiminnassa voidaan vedota häveliäisyyssyihin sellaisena oikeutettuna tavoitteena, jonka perusteella miesten pääsyä liikunta- tai kuntosalille voidaan rajoittaa naisten vuoron aikana. Erilliset naistenvuorot ovat tähän tavoitteeseen nähden sopiva ja asianmukainen keino. Vastaavalla tavalla vain naisille suunnattu kuntosali tai naisille varattu alue yleisessä kuntosalissa ei ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto

Tasa-arvovaltuutettu pyysi SuperShe Island -saaren omistajalta selvityksen asiassa. Tasa-arvo-valtuutetulle toimitetun selvityksen mukaan SuperShe Island -saaren toiminnan tavoitteena on edistää naisten asemaa yritystoiminnassa myös kansainvälisellä tasolla ja luoda puitteet verkostoitumiselle ja sitä kautta naisten väliseen yrittäjyyteen, liike-elämään ja muuhun uraan liittyvään ajatustenvaihtoon.

SuperShe Island -saaren toimitilat ovat hyvin rajalliset ja esimerkiksi sauna- ja pukeutumistilat ovat jaetut. Lisäksi selvityksessä kerrotaan, että saarella järjestetään harrastustoimintaa, jonka vuoksi vieraat ovat osan ajasta vähissä vaatteissa ja myös vaihtavat vaatteita. Jotta nämä tarkoitetut aktiviteetit olisivat saarella kaikille mahdollisia uskonnosta ja kulttuurista riippumatta, nais- ja miespuolisten vieraiden vastaanottaminen yhtä aikaa on yrittäjän mukaan poissuljettu vaihtoehto.

Selvityksen mukaan merkittävä osa saaren asiakkaista tulee sellaisista kulttuureista ja edustaa sellaisia uskontokuntia, joissa saaren harrastustoiminta ei ole mahdollista, jos paikalla on miehiä. Lisäksi selvityksessä kerrottiin, että saaren toimintaideana on nimenomaisesti toisiinsa tutustumiseen kannustaminen ja vapautuneen tunnelman luominen. Selvityksen mukaan juuri tästä syystä tärkeää luoda olosuhteet, joissa naiset tuntevat itsensä rentoutuneiksi.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että esitetyillä yksityisyys- ja säädyllisyyssyihin sekä tasa-arvon edistämiseen liittyvillä perusteilla SuperShe Island -saaren toiminta ei ole ristiriidassa tasa-arvolain palvelujen tarjontaa koskevan syrjinnän kiellon kanssa. SuperShe Islandin tapauksessa hyvinvointi- ja majoituspalveluita tarjoaminen vain naisille on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin huomioon ottaen esitetyt tasa-arvon edistäminen, yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt sekä saaren toimitiloihin liittyvät rajoitteet. Palvelun tarjoaminen vain naisille ei siten tässä tapauksessa ole tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää.

14.06.2018