Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu ei näe enää perustetta naisten ja miesten erilaisille ulkonäkövaatimuksille Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa (TAS 332/2023, annettu 10.10.2023)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydetään säännöllisesti näkemystä asepalvelusta ja sotilasvirkoja koskeviin miesten ulkonäkövaatimuksiin. Tasa-arvovaltuutettu otti asian selvittääkseen, sillä sitä on tärkeää arvioida säännöllisesti yhteiskunnan kehittyessä. Edellisen kerran asiaa on selvitetty vuonna 2006.

Yleinen palvelusohjesääntö

Vuonna 2017 julkaistu Yleinen palvelusohjesääntö sisältää säännöksiä sotilaan ulkoasusta. Sen mukaan miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Parta ja viikset on kielletty ja kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu. Naisten hiusten pituutta ei rajoiteta. Palveluksessa pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla vapaana.

Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien selvitykset

Tasa-arvovaltuutettu pyysi asiasta selvityksen Rajavartiolaitokselta ja Puolustusvoimilta.

Rajavartiolaitoksen mukaan on lainmukaista ja perusteltua, että sotilaat ovat keskenään samassa asemassa riippumatta siitä, palvelevatko he Puolustusvoimissa vai Rajavartiolaitoksessa. Rajavartiolaitos katsoo, ettei sillä ole mahdollisuutta poiketa Yleisestä palvelusohjesäännöstä Rajavartiolaitoksen osalta. Puolustusvoimat vastaa Yleisen palvelusohjesäännön kehittämisestä.

Puolustusvoimien mukaan nykyisten määräysten on katsottu edistävän sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla naisia vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen. Pääesikunta ei kuitenkaan näe koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä nykyisten määräysten yhdenmukaistamiseksi. Yhdenmukaistamisella olisi positiivisia vaikutuksia miesten palvelusmotivaatioon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yleisen palvelusohjesäännön päivitystarpeita on tunnistettu. Päivitys käynnistetään vuonna 2024, ja mahdolliset muutokset tehtäisiin tässä yhteydessä.

Tasa-arvolain mukaisia perusteita sukupuolten erilaiseen kohteluun ei enää ole

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella sekä velvoittaa viranomaisia edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvovaltuutettu on aiemmin katsonut, etteivät Yleisen palvelusohjesäännön määräykset aseta miehiä siinä määrin epäedulliseen asemaan naisiin verrattuna, että kyseessä olisi tasa-arvolaissa kielletty syrjintä. Yleinen käsitys sekä sukupuolten että sotilaiden ulkonäöstä suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin muuttunut.

Tasa-arvovaltuutettu viittaa tasa-arvolain syrjintäkieltoihin ja viranomaisia koskevaan tasa-arvon edistämisvelvoitteeseen sekä Pääesikunnan omaan lausuntoon siitä, että se ei tunnista esteitä määräysten yhdenmukaistamiselle. Näiden pohjalta tasa-arvovaltuutettu katsoo, että ei ole enää olemassa perusteita, joilla miesten ja naisten asettaminen eri asemaan ulkonäkövaatimuksissa olisi perusteltavissa tasa-arvolain kannalta hyväksyttävällä tavalla. Sen sijaan tasa-arvovaltuutettu pitää perusteltuna mahdollisuutta ottaa sotilaiden ulkoasuvaatimuksia määritettäessä huomioon kunkin tehtävän ulkoasulle asettamat vaatimukset.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tervetulleena sitä, että Pääesikunta on tunnistanut Yleisen palvelusohjesäännön muutostarpeen sekä hyvänä Pääesikunnan ilmoitusta siitä, että ohjeistusta on tarkoitus päivittää sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevaksi Yleisen palvelusohjesäännön laajemman päivityksen yhteydessä. Tasa-arvovaltuutettu pyysi Pääesikuntaa toimittamaan päivitetyn ohjeistuksen sen valmistuttua.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä (pdf).

11.10.2023