Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvistä laeista (TAS 516/2022, annettu 17.10.2022)

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistamista. On tärkeää, että henkilön itsemääräämisoikeutta vahvistetaan erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista.

Toteutuessaan uudistus vahvistaisi transsukupuolisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja vahvistaisi sukupuolten tasa-arvoa. Lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan vaatimuksen poistaminen on Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista ja sukupuolten tasa-arvoa lisäävä tärkeä ja odotettu uudistus. Muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on yhä ehtona sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Tasa-arvovaltuutettu on suositellut muun muassa kertomuksessaan eduskunnalle (K 22/2018 vp), että lisääntymiskyvyttömyyttä koskeva vaatimus poistetaan ja sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Tasa-arvovaltuutetun eduskunnalle antamassa kertomuksessa (K 1/2022 vp) suositellaan muun muassa lain tasolla linjausta siitä, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon sukupuolen mukaan eriytetyissä tiloissa ja palveluissa.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että uudistuksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota alaikäisten asemaan. Muun muassa hallituksen esityksessä tehdyn vaikutusarvioinnin perusteella tasa-arvovaltuutettu pitää riittämättömänä, että sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen voi tehdä aikaisintaan 17 vuoden ja kuuden kuukauden iässä. Tasa-arvovaltuutettu korostaa ihmisoikeusperustaisuuden ja lapsen edun toteutumisen tärkeyttä. 

Tasa-arvovaltuutettu pitää hyvänä asiana, että säännöskohtaisissa perusteluissa on huomioitu transsukupuolisten henkilöiden lisäksi muunsukupuolisten ja intersukupuolisten henkilöiden asema mahdollisina sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen tekijöinä.

Esityksessä laajennetaan Digi- ja väestötietoviraston ilmoitusvelvollisuutta koskemaan aviopuolison lisäksi myös rekisteröidyn parisuhteen toista osapuolta silloin kun henkilö vahvistaa sukupuolensa. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan ilmoitusvelvollisuus on tarpeeton. Viranomaisten tehtäviin ei pääsääntöisesti kuulu tiedottaa avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle toista osapuolta koskevista asioista. 

Vankiloissa on sekä transtaustaisten vankien oman turvallisuuden että cis-naisvankien turvallisuuden kannalta tärkeää, että oikeudellisen sukupuolen lähtökohdasta voidaan riittävän painavasta syystä poiketa. Poikkeamisen edellytykset olisi voitava määritellä mahdollisimman selkeästi, jotta vankien sijoittelu ei johda transtaustaisten vankien syrjintään. Muutoksenhakumahdollisuus on tärkeää.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä (pdf).

21.10.2022