Hyppää sisältöön

Postilaatikoihin jaettu transvihamielinen aineisto (TAS 397/2023, annettu 7.9.2023)

Henkilö otti tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä postilaatikoihin jaetusta transvihamielisestä aineistosta. Aineistossa todettiin, että Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi – muita sukupuolia ei ole, ja ohjattiin nettisivulle, joka sisältää niin kutsuttuun eheyttämiseen liittyvää materiaalia.

Eheytystoiminta on itsessään syrjivää

Niin kutsuttu eheytystoiminta viittaa moninaisiin interventioihin, jotka pyrkivät tai väittävät pyrkivänsä muuttamaan henkilön seksuaalista suuntautumista heteroseksuaaliseksi tai sukupuoli-identiteettiä cissukupuoliseksi (Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea, Oikeusministeriön julkaisuja 2021:26, s. 108).

YK:n ihmisoikeusneuvoston perustama riippumaton asiantuntija seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä kysymyksissä on raportissaan (A/HRC/44/53) YK:n ihmisoikeusneuvostolle todennut eheyttämishoitojen olevan kohdistettu tietylle ihmisryhmälle yksinomaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella, erityisenä tavoitteena puuttua näiden ihmisten henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Näin ollen nämä käytännöt ovat itsessään syrjiviä. Raportissaan asiantuntija suosittelee YK-jäsenvaltioita kieltämään eheytystoiminnan ja suojaamaan lapsia ja nuoria tällaiselta toiminnalta.

Suomessa ei ole säädetty erityistä eheytystoiminnan kieltävää tai vaihtoehtohoitoja koskevaa lainsäädäntöä. Eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävä Rikkomaton -kansalaisaloite on kuitenkin kesäkuussa 2023 kerännyt tarvittavat allekirjoitukset edetäkseen eduskunnan käsittelyyn.

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että oikeustilan selventämiseksi eheytystoiminnan kiellosta tulisi säätää lailla.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin perusteella

Tasa-arvolaki (7 §) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää on myös häirintä sukupuolen perusteella.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tällainen käytös ilmenee esimerkiksi halventavana puheena toisesta sukupuolesta ja muuna toisen sukupuolen alentamisena.

Tasa-arvovaltuutettu ei pidä poissuljettuna tulkintaa, jonka mukaan aineisto täyttäisi tasa-arvolain mukaisen sukupuoleen perustuvan häirinnän määritelmän, koska henkilö voi kokea sen luovan uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai ahdistavan ilmapiirin. Myös useat kansainväliset ihmisoikeustoimijat ovat yksiselitteisesti katsoneet eheytystoiminnan syrjiväksi.

Myös rikoslaissa on säännöksiä, joilla voidaan puuttua vihapuheeseen. Tällainen on esimerkiksi säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jonka mukaan on rangaistavaa laittaa yleisön saataville tai muutoin levittää tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää säännöksessä luetelluilla tai niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden voidaan katsoa kuuluvaan kyseisen säännöksen suojaamiin ihmisryhmiin. 

08.09.2023