Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu: Osa työehtosopimuksista syrjii miehiä vanhempainvapaiden käytössä

Tasa-arvovaltuutettu katsoo osan työehtosopimuksista rikkovan tasa-arvolain palkkasyrjinnän kieltoa, koska niissä miehille maksetaan vanhempainvapaalta lyhyemmältä ajalta palkkaa kuin synnyttäneille naisille. Työehtosopimuksissa on myös määräyksiä, jotka jättävät perhevapaalla olevat henkilöt palkkaan kuuluvan kertaerän maksun ulkopuolelle tai rajoittavat osa-aikaisella perhevapaalla olevan oikeutta kertaerään.

– Tasa-arvolain syrjinnän kieltävät säännökset ovat ehdottomia, eikä työnantaja voi poiketa niistä vetoamalla virka- tai työehtosopimuksiin, muistuttaa tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen.

Vuodesta 2022 lähtien molemmat vanhemmat ovat voineet käyttää yhtä paljon vanhempainvapaata. KELAn vuoden 2024 tilaston mukaan miehet käyttävät kuitenkin vain vajaan viidesosan vanhempainvapaasta, jota molemmilla vanhemmilla on käytettävissä synnyttävälle henkilölle myönnettävän raskausvapaan lisäksi. 

– Tasa-arvon kannalta olisi parasta, että miehet käyttäisivät puolet vanhempainvapaapäivistä. Tämän takia on tärkeää, ettei miehiä syrjitä perhevapaiden käytössä. Työpaikoilla ja työehtosopimuspöydissä ei vielä riittävästi tunneta perhevapaata koskevan lainsäädännön tavoitteita eikä aina tunnisteta tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kieltoa perhevapaissa, Rainer Hiltunen sanoo.

Tasa-arvovaltuutetun antamat lausunnot tasa-arvolakia rikkovista työehtosopimuksista

Tasa-arvolain vastaisena on pidettävä menettelyä, jossa palkkaehdoista päätettäessä menetellään niin, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. Säännös kattaa myös syrjinnän perhevapaiden käyttämisen perusteella. Tasa-arvolain syrjinnän kieltävät säännökset ovat ehdottomia, eikä niistä voi poiketa myöskään virka- ja työehtosopimuksin.

Tasa-arvovaltuutettu on antanut kolme lausuntoa, joissa se katsoo työehtosopimusmääräysten rikkovan tasa-arvolain palkkasyrjinnän kieltoa.

Lausunto 1: Isän oikeus palkkaan ja työsuhde-etuihin vanhempainvapaan ajalta perhevapaauudistuksen jälkeen 

Elokuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistuksella saatettiin voimaan työsopimuslain perhevapaita ja sairausvakuutuslain perhevapaalla olevien päivärahaetuuksia koskevat muutokset. Perhevapaauudistuksen jälkeen työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä perhevapaiden aikaisesta palkasta on ollut välttämätöntä muuttaa. Perhevapaauudistuksen myötä äitiysvapaan sijaan tuli raskausvapaa ja isyysloma poistui kokonaan. Perhevapaauudistuksen voimaantultua vanhempainvapaan tarkoitus ja saamisen kriteerit ovat yhtäläiset lapsen vanhemmille.

Vanhempainvapaita pitävät vanhemmat ovat tasa-arvolain kannalta vertailukelpoisessa tilanteessa, kun lainsäädännössä vapaan käyttäminen ei erottele lapsen huoltajia sukupuolen perusteella ja vanhempainvapaan pitämisellä on samankaltaiset perusteet riippumatta siitä, kumpi vanhempi lasta hoitaa.

Lainsäädäntö ei sinänsä edellytä, että perhevapaalla olevilla työntekijöillä olisi perhevapaan aikana oikeus työssäoloaikaiseen palkkaansa ja sitä vastaavaan tulotasoon. Silloin kun työnantajalle on asetettu työehtosopimuksessa velvollisuus maksaa työntekijöilleen perhevapaiden ajalta palkkaa, on näitä palkkaetuja maksettava syrjimättömin perustein. Tästä poikkeavaa käytäntöä on pidettävä syrjivänä ja pakottavan lainsäädännön vastaisena. 

Asiassa syrjinnän kiellon rikkomisesta epäilty työnantaja toi esiin, että se on järjestäytyneenä työnantajana sidottu työehtosopimukseen, joka on tullut voimaan ennen perhevapaauudistusta. Oikeuskäytännössä on kuitenkin vakiintuneesti todettu, ettei työnantaja voi perustaa syrjiviksi todettujen määräysten soveltamista siihen, että määräykset sisältyvät virka- ja työehtosopimukseen. 

Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan työnantajan menettelyä maksaa vanhempainvapaan ajalta synnyttävälle vanhemmalle pidemmältä ajalta palkkaa ja työsuhde-etuuksia kuin isälle, ei voida pitää tasa-arvolain 7 §:n tai 8 §:n mukaisena, vaikka on selkeää, että järjestäytynyt työnantaja on sidottu voimassa olevaan työehtosopimukseen. (TAS/114/2023) 

Lausunnot 2 ja 3: Perhevapaalla olevan oikeus kertakorvaukseen

Tasa-arvovaltuutettu katsoo kertaerästä tehdyn työehtosopimuksen määräyksen, siltä osin kuin se on edellyttänyt kertaerän saamiseksi palkan saamista toukokuulta 2023, tasa-arvolain vastaiseksi, sillä se jättää perhevapaalla olleet työntekijät tämän palkkaerän ulkopuolelle. Tasa-arvovaltuutetun mukaan kertaerä on luonteeltaan saadun selvityksen perusteella palkankorotuksen luontoinen etuus eikä ole perusteita rajata perhevapaalla olevia tämän etuuden ulkopuolelle.  (TAS/124/2024) 

Tasa-arvovaltuutettu katsoo lisäksi lain vastaiseksi sellaisen työehtosopimuksen palkkaratkaisua koskevan määräyksen tulkinnan, joka johtaa osa-aikaista perhevapaata pitävien työntekijöiden epäedulliseen kohteluun. Palkanerän maksuaikaan osa-aikaisella vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla olleilla työntekijöillä on oltava oikeus samaan kertakorvaukseen kuin työssä olleille ja kokoaikaisella perhevapaalla olleilla työntekijöillä. Osa-aikaisella perhevapaalla oleva työntekijää ei voida oikeudellisesti pitää osa-aikatyöntekijänä, vaan etuudet on määriteltävä tällä olevan alkuperäisen työsopimuksen mukaisesti.  (TAS/204/2024) 

18.04.2024