Jämställdhet inom idrott och motion 

En ung flicka står ensam på ett tomt gym med en basketboll under armen.

Att uppnå jämställdhet mellan könen inom idrott och motion innebär fortfarande utmaningar. Jämställdhet bör framför allt betraktas som lika möjligheter och resurser, samt jämlikhet i bemötande, attityder och praktiska handlingar.

Med tanke på jämställdheten är det väsentligt att samhället jämlikt understöder såväl flickors, pojkars, kvinnors och mäns som transpersoners idrotts- och motionsintressen. Det är viktigt att alla har likvärdiga möjligheter att utöva idrott och motion, få sakkunnig träning, delta i tävlingar samt få samma erkännanden för sina tävlingsprestationer.

Kravet på lika möjligheter i praktiken bör beaktas i allt beslutsfattande som gäller idrotts- och motionsverksamhet. Principen om jämlikhet bör också omfatta praxisen för utdelning av priser vid idrottstävlingar. Uppskattningen av prestationen och erkännandet av den ska inte vara beroende av personens kön.

Betydelsen av jämställhet och likvärdighet inom idrott och motion framkommer också i idrottslagen, där jämlikhet och likvärdighet nämns som utgångspunkter för lagen. Enligt idrottslagen ska man vid prövning av statsunderstödets belopp till grenförbunden och organisationer som främjar idrott, beakta bland annat hur förbundet eller organisationen främjar likabehandling och jämlikhet. Alla grenförbund och idrottsorganisationer som ansöker om statsunderstöd förutsätts därför ha en plan för främjande av likabehandling och jämställdhet. Grenförbunden kan med sitt eget exempel påverka attityder och praxis inom idrott och motion på riksnivå.

Jämställdhetsombudsmannen ombeds regelbundet utreda huruvida olika åtgärder och praxis inom idrott och motion överensstämmer med jämställdhetslagen. I sina utlåtanden har jämställdhetsombudsmannen bland annat uppmärksammat kvinnliga idrottares synlighet i medierna, praxis för belöning vid idrottstävlingar samt principerna för fördelning av tider i motions- och idrottshallar.

De fall inom idrott och om motion som jämställdhetsombudsmannens har behandlat visar att det krävs ett systematisk jämställdhetsarbete för att uppnå jämställdhet mellan könen på alla nivåer inom verksamheten. Detta kräver ofta en förändring av praxis och attityder samt mod att ta itu med missförhållanden.