Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen ser inte längre någon grund för olika utseendekrav för kvinnor och män vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet (TAS 332/2023, utfärdat 10.10.2023)

Jämställdhetsombudsmannen ombes regelbundet ge sina synpunkter om utseendekraven för män som fullgör sin militärtjänst eller innehar en militär befattning. Jämställdhetsombudsmannen har utrett frågan eftersom regelbunden bedömning av frågan är viktig i och med att samhället utvecklas. Frågan har senast utretts år 2006.

Det allmänna tjänstereglementet

Försvarsmaktens allmänna tjänstereglemente som publicerades år 2017 innehåller bestämmelser om soldaternas utseende. Enligt tjänstereglementet ska männens hår ska vara kort och prydligt klippt samt kammat. Skägg och mustascher är förbjudna, och ansiktet ska vara slätrakat. Längden av kvinnornas hår begränsas inte. Under tjänstgöringen får långt hår dock inte hänga fritt.

Gränsbevakningsväsendets och Försvarsmaktens redogörelser

Jämställdhetsombudsmannen har bett Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten om en redogörelse i ärendet.

Enligt Gränsbevakningsväsendet är det lagenligt och motiverat att soldaterna är i samma ställning oberoende av om de tjänstgör vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet anser att det inte finns någon möjlighet att avvika från Det allmänna tjänstereglementet för Gränsbevakningsväsendets del. Försvarsmakten ansvarar för utvecklandet av Det allmänna tjänstereglementet.

Enligt Försvarsmakten har man ansett att det nuvarande bestämmelserna främjar jämställdheten mellan könen i och med att kvinnor uppmanas till frivillig militärtjänstgöring. Huvudstaben ser ändå inte några utbildningsmässiga hinder eller hinder som förknippas med säkerheten av tjänstgöringen att förenhetliga de nuvarande bestämmelserna. Enhetligare bestämmelser skulle ha en positiv inverkan på männens tjänstgöringsmotivation och jämställdheten mellan könen. Behov att uppdatera Det allmänna tjänstereglementet har identifierats. Uppdateringen inleds under år 2024, och eventuella ändringar kommer att genomföras i samband med uppdateringen.

I jämställdhetslagen finns det inte längre några grunder för att behandla könen på olika sätt

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck samt förpliktigar myndigheterna att på ett målinriktat och planmässigt sätt främja jämställdheten mellan könen.

Jämställdhetsombudsmannen har tidigare ansett att bestämmelserna i Det allmänna tjänstereglementet inte ställer männen i en så ofördelaktig ställning jämfört med kvinnorna att det skulle vara fråga om diskriminering som enligt jämställdhetslagen är förbjuden. Den allmänna uppfattningen i det finländska samhället både om de olika könens och om soldaternas utseende har dock ändrats.

Jämställdhetsombudsmannen åberopar jämställdhetslagens diskrimineringsförbud och myndigheternas skyldighet att främja jämställdhet samt Huvudstabens eget utlåtande om att några hinder för att göra bestämmelserna enhetligare inte har identifierats. På basis av dessa anser jämställdhetsombudsmannen att det inte längre finns några grunder med stöd av vilka det skulle vara motiverat på ett sätt som ur perspektivet för jämställdhetslagen skulle vara godtagbart att försätta män och kvinnor i olika ställning var gäller utseendekraven. Däremot anser jämställdhetsombudsmannen att det är motiverat att vid fastställande av utseendekraven för soldater beakta de krav som de olika uppgifterna ställer för soldaternas utseende.

Jämställdhetsombudsmannen ser det som positivt att Huvudstaben har identifierat behovet av att ändra Det allmänna tjänstereglementet samt att Huvudstaben har angett att avsikten är att i samband med en mer omfattande uppdatering av Det allmänna tjänstereglementet uppdatera reglementet så att det behandlar de olika könen jämlikt. Jämställdhetsombudsmannen har bett Huvudstaben om det uppdaterade reglementet när det har färdigställts.
 

11.10.2023