Hoppa till innehåll

Tillsättning av tjänster vid Gränsbevakningsväsendet utan ett öppet ansökningsförfarande får inte inskränka rättigheterna för personer som misstänker diskriminering (TAS 220/2023, utfärdat 11.5.2023)

Jämställdhetsombudsmannen ombads ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen. I propositionen föreslogs bland annat att vissa civila tjänster vid Gränsbevakningsväsendet som är centrala med tanke på försvaret ska i vissa situationer kunna tillsättas utan ett öppet ansökningsförfarande. Kadetter som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan ska i särskilda situation kunna förordnas till andra uppgifter än sådana som ingår i utbildningen, och vid behov utnämnas till militära tjänster för viss tid. Jämställdhetsombudsmannen anser att några av förslagen är problematiska ur perspektivet för jämställdhetslagen.

Ett öppet ansökningsförfarande vid tillsättning av tjänster har betydelse för jämställdheten och rättsskyddet. Tillsättning av tjänster utan ett ansökningsförfarande skulle påverka rättsskyddet för personer som kunde ha varit intresserade av tjänsten, men har inte kunnat söka den. Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering vid rekrytering även när ett öppet ansökningsförfarande inte har tillämpats till tillsättningen av tjänsten. Personer som varit delaktiga i tillsättningen av tjänsten, inklusive personer som anmält sitt intresse för tjänsten, kan åberopa jämställdhetslagens bestämmelser som förbjuder diskriminering. Jämställdhetsombudsmannen anser att propositionen inte får inskränka rättsskyddet och möjligheten till gottgörelse för personer som misstänker diskriminering.

Enligt propositionen kan den som misstänker diskriminering anföra klagan om tjänstetillsättningen bland annat hos jämställdhetsombudsmannen. Ombudsmannen kan ta ställning till huruvida tjänstetillsättningen är förenlig med jämställdhetslagen, men ombudsmannen kan inte ändra på utnämningsbeslutet. 

För att den som misstänker diskriminering ska kunna föra ärendet till domstol för behandling ska hen kunna bevisa att hen hade varit mer meriterad än den person av ett annat kön som valts till tjänsten.

För detta ska arbetsgivaren i enlighet med jämställdhetslagen lämna en utredning om vilka grunder arbetsgivaren följt vid uttagningen samt den uttagnas utbildning och arbetserfarenhet till den som misstänker diskriminering. Jämställdhetsombudsmannen anser att det är nödvändigt att den som misstänker diskriminering har sådant material till sitt förfogande så att hen vid behov kan med stöd av materialet föra ärendet till domstol.

Enligt propositionen ska en kadett som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan kunna utnämnas till en militär tjänst för viss tid om en allvarlig specialsituation kräver det, trots att behörighetsvillkoren för tjänsten vad gäller avlagda examen inte uppfylls. Kadetter som utnämnts till en militär tjänst skulle inneha fulla befogenheter. Propositionen är också problematisk i det att kortvariga tjänsteförhållanden för viss tid skulle kunna tillsättas utan ett ansökningsförfarande, och dessa utnämningsbeslut kan inte överklagas. Jämställdhetsombudsmannen vill påpeka att propositionen är problematisk på samma sätt som tillsättningen av civila tjänster utan ett ansökningsförfarande. Under den fortsatta beredningen bör propositionens könskonsekvenser bedömas noga.

Enligt jämställdhetslagen är myndigheterna skyldiga att främja jämställdhet i all sin verksamhet. FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som är förpliktande för Finland förutsätter också att säkerhetsfrågor granskas ur perspektivet för jämställdhet mellan könen. Enligt Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2021–2022 är den stora majoriteten, 85 %, av myndighetens personal män. Ur perspektivet för personalens könsfördelning är tillsättningen av tjänster utan ett ansökningsförfarande en oroande utvecklingstrend som kan äventyra Gränsbevakningsväsendets uppnående av sina jämställdhetsmål.

Jämställdhetsombudsmannen ser det som viktigt att konsekvenserna av propositionsutkastet beaktas i Gränsbevakningsväsendets strategier och jämställdhets- och likabehandlingsplaner.

19.05.2023