Hyppää sisältöön

Naispuolisille käsikirjoittajille suunnattu koulutus (TAS 300/2021, annettu 16.2.2022)

Tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt, onko naispuolisille käsikirjoittajille suunnattu fiktiosarjan konseptointi -koulutus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasa-arvolaki) kannalta sallittu. Miehet eivät saa osallistua kyseiseen koulutukseen.

Koulutusta tarjotaan yhtenä osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja Suomen rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-ohjelmaan osallistuvaa hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää naispuolisten ammattilaisten työllistymistä alalla. Hankkeen toimenpideohjelma koostuu audiovisuaalisen alan naispuolisille ammattilaisille suunnatusta

  • mentoroinnista
  • ammatillisuuden kehittymistä ja työllistymistä tukevista työkaluista
  • alan kaiken sukupuolisille päättäjille suunnatusta ns. unconscious bias -koulutuksesta
  • alan tasa-arvotutkimuksesta
  • alan tilastoinnin kehittämishankkeesta ja
  • hankkeen sekä sen tulosten tiedottamisesta.

Hankkeen koulutukset eivät ole tutkintoon tähtäävää koulutusta eivätkä tutkinto-opiskelijat voi osallistua niihin.

Koulutuksen järjestäjän näkemyksen mukaan kyseessä on tasa-arvolain 9 §:n 4 kohdan mukainen väliaikainen, suunnitelmaan perustuva erityistoimi tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi. Erityistoimella tavoitellaan tasa-arvon edistämistä parantamalla naisten asemaa työelämässä. Selvityksessä viitataan myös yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi audiovisuaalisella alalla, mikä tarkoittaa sekä naispuolisten ammattilaisten että naisten näkyvyyttä mediassa.

Asian arviointi

Jos oppilaitos haluaa esimerkiksi opiskelijoiden valinnassa suosia vähemmistönä olevaa sukupuolta, tulee arvioitavaksi, ovatko toimet toista sukupuolta olevia hakijoita syrjiviä vai tasa-arvolain mukaista sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä.  

Tasa-arvolain 9 §:n 4 kohdan mukaisten positiivisten erityistoimien tulee perustua suunnitelmaan ja toimien tulee olla väliaikaisia. Kriteerit täyttävää positiivista erityistoimea ei ole pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä, vaikka menettely voisi sinänsä täyttää tasa-arvolain mukaisen syrjinnän tunnusmerkit. Tasa-arvolakia on tulkittu niin, että positiivisten erityistoimien edellytyksenä on, että ne liittyvät toisen sukupuolen heikompaan asemaan eikä yksinomaan sukupuolen aliedustukseen jossakin ryhmässä.

Tasa-arvovaltuutettu perustaa käsityksensä audiovisuaalisen alan tasa-arvoisuudesta Ylen ja Suomen elokuvasäätiön tilastoihin käsikirjoittajille suunnatun julkisen rahoituksen kohdentumisesta naisille ja miehille. Näyttää siltä, että julkisen rahoituksen kohdentuminen vaihtelee vuosittain ja audiovisuaalisella alalla freelancerpohjaiset työsuhteet ovat yleisiä. Siten tilastotiedot voivat myös olla hyvin erilaisia vuodesta riippuen.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä sitä, että audiovisuaalisella alalla tehdään työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Vuosina 2019–2022 toteutettavan hankkeen taustalla on vuoteen 2018 saakka ulottuvat tilastot audiovisuaalisen alan sukupuolijakaumasta. Edellä sanotuilla perusteilla tasa-arvovaltuutettu toteaa, että meneillään olevan hankkeen puitteissa naispuolisille käsikirjoittajille tarjottuja ammatilliseen kehitykseen tähtääviä koulutuksia voidaan pitää suunnitelmaan perustuvana väliaikaisena erityistoimena, jolla pyritään tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen. Kyseisen fiktiosarjan konseptointikoulutuksen suuntaaminen vain naisten haettavaksi ei siten ole tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Suosivasta menettelystä on kuitenkin luovuttava silloin, kun yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun päämäärät on saavutettu tai se voi muutoin muuttua syrjinnäksi.

02.05.2022