Hoppa till innehåll

Utbildning som riktats till kvinnliga manuskriptförfattare (TAS 300/2021, utfärdat 16.2.2022)

Jämställdhetsombudsmannen har utrett huruvida en utbildning om konceptskapande i en fiktionsserie som riktats till kvinnliga manuskriptförfattare är tillåten ur perspektivet för lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986, jämställdhetslagen). Män kan inte delta i denna utbildning.

Utbildningen erbjuds som en del av ett projekt inom Finlands strukturfonds program Hållbar tillväxt och hållbart arbete 2014–2020 som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektets målsättning är att främja sysselsättningen av kvinnliga yrkespersoner i branschen. Projektets åtgärdsprogram är riktat till kvinnliga yrkespersoner inom den audiovisuella branschen och består av 

  • mentorverksamhet
  • verktyg för utveckling och stöd av yrkeskunskapen
  • s.k. unconscious bias-utbildning som riktas till branschens beslutsfattare av alla kön
  • jämställdhetsbedömning av branschen
  • ett utvecklingsprojekt för statistikföringen av branschen och 
  • kommunikationer om projektet och dess resultat. 

Utbildningarna inom projektet utgör inte utbildning som leder till examen och examensstuderande kan inte delta i dem. Enligt utbildningsanordnarens syn är det fråga om en tillfällig, planenlig specialåtgärd för att främja den faktiska jämställdheten i enlighet med 9 § 4 punkten i jämställdhetslagen. Med en specialåtgärd strävar man efter att främja den faktiska jämställdheten genom att förbättra kvinnornas ställning i arbetslivet. I redogörelsen hänvisar man också till den allmäneuropeiska målsättningen att främja jämställdheten mellan könen i den audiovisuella branschen, vilket innebär att både kvinnliga yrkespersoner och kvinnor ska bli mer synliga i medierna.

Bedömning av ärendet

Om en läroanstalt vill till exempel vid studerandeantagningen favorisera ett kön i minoritet, gäller bedömningen huruvida åtgärderna diskriminerar mot det andra könet eller utgör främjande av jämställdheten mellan könen i enlighet med jämställdhetslagen.  

De positiva specialåtgärderna enligt 9 § 4 punkten i jämställdhetslagen ska baseras på en plan och vara tillfälliga. En positiv specialåtgärd som uppfyller kriterierna ska inte betraktas som diskriminering på grund av kön som avses i jämställdhetslagen, trots att förfarandet i sig skulle kunna uppfylla kriterierna för diskriminering i enlighet med jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen har tolkats så att förutsättningen för positiva specialåtgärder är att de förknippas med den svagare ställningen av det ena könet, inte enbart med underrepresentationen av ett kön i en viss grupp.

Jämställdhetsombudsmannen grundar sin uppfattning om jämställdheten inom den audiovisuella branschen på Yles och Finlands Filmstiftelses statistik över allokeringen av offentlig finansiering för manuskriptförfattare till kvinnor och män. Allokeringen tycks variera från år till år och frilansbaserade anställningar är vanliga i den audiovisuella branschen. Därmed kan de statistiska uppgifterna också skilja sig mycket från år till år.

Jämställdhetsombudsmannen ser det som viktigt att den audiovisuella branschen arbetar för främjande av jämställdhet mellan könen. Bakgrunden till detta projekt som genomförs under åren 2019–2022 är statistiken om könsfördelningen inom den audiovisuella branschen fram till år 2018. På de grunder som nämnts ovan konstaterar jämställdhetsombudsmannen att de utbildningar som har yrkesmässig utveckling som mål och som erbjuds till kvinnliga manuskriptförfattare inom det pågående projektet kan betraktas som planenliga, tillfälliga specialåtgärder vilka syftar till att ändamålet med jämställdhetslagen ska uppfyllas. Att rikta utbildningen om konceptskapande i en fiktionsserie enbart till kvinnliga manuskriptförfattare utgör därmed inte diskriminering enligt jämställdhetslagen. Det favoriserande förfarandet ska dock sluta när ändamålen för lika möjligheter och lika bemötande har uppnåtts för att förfarandet inte ska utgöra diskriminering.

02.05.2022