Hyppää sisältöön

Lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnusjärjestelmän uudistamisesta ja sukupuolineutraalista henkilötunnuksesta (TAS 8/2022, annettu 3.3.2022)

Tasa-arvovaltuutettu otti lausunnossaan kantaa luonnokseen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi muun muassa väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annettua lakia (VTJ-laki, 661/2009) ja tietosuojalakia (1050/2018). Esityksen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa sukupuolineutraali henkilötunnus poistamalla henkilötunnuksen rakenteesta sukupuolitieto.

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa ehdotusta. Sukupuolitiedon sisältyminen henkilötunnukseen ja tämän tiedon tarpeettoman laaja käyttö altistaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvalle syrjinnälle. Sukupuolineutraalin henkilötunnuksen käyttö voi myös vähentää sukupuoleen liittyvän algoritmisen automaattisen päätöksenteon syrjivyyttä.

Henkilötunnusta käytetään nykyisin sen ensisijaisen käyttötarkoituksen eli henkilön yksiselitteisen yksilöinnin lisäksi monissa asiointitilanteissa apuna henkilön tunnistamisessa. Henkilöllisyyden varmistamistarkoituksessa henkilötunnusta saatetaan kysyä asioinnissa ja vastaavasti henkilötunnuksen loppuosan sisältämälle sukupuolitiedolle annetaan merkitystä silloinkin, kun henkilön tunnistaminen naiseksi tai mieheksi ei ole tarpeellista. Ongelmia aiheutuu erityisesti niille, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eivät vastaa väestörekisteriin merkittyä sukupuolta.

Ehdotettu muutos ennaltaehkäisee syrjintää, parantaa transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden yksityisyydensuojaa ja vähentää henkilöiden väärinsukupuolittamista. Koska sukupuolineutraali henkilötunnus on tarkoitus ottaa käyttöön vasta vuoden 2027 alusta, jatkossakin niillä henkilöillä, jotka ovat saaneet henkilötunnuksen ennen vuotta 2027, säilyy tarve vaihtaa henkilötunnus tarvittaessa.

Muutos vaikuttaa myös niiden organisaatioiden menettelytapoihin ja tiedonhallintaan, joilla on tarve käsitellä ihmisten sukupuolitietoja. Juridista sukupuolta koskeva tieto luovutettaisiin vuodesta 2027 alkaen väestötietojärjestelmästä VTJ-lain 4 luvussa säädettyjä periaatteita noudattaen erillisenä tietona. Tasa-arvovaltuutettu pitää hyvänä, että ehdotetun muutoksen myötä organisaatiot arvioisivat tarkemmin, edellyttääkö organisaation toiminta rekisteröidyn henkilön sukupuolitiedon käsittelyä.

Esityksessä ei kuitenkaan tuoda esille, missä tapauksissa organisaatiot voivat itse tulevaisuudessa määritellä tietojärjestelmiensä erillisen sukupuolta koskevan tietokentän ja siihen syötettävän tiedon. Huomiota tulee kiinnittää siihen, milloin organisaatioilla on mahdollisuus itse määritellä ja päättää, tarkoitetaanko rekisteröidyn henkilön sukupuolitiedolla juridista, väestörekisteriin merkittyä sukupuolta vai voiko sukupuolipuolitieto perustua joissain tapauksissa esimerkiksi itsemäärittelyyn. Tässä yhteydessä on tärkeää muistuttaa, että henkilön juridinen sukupuolitieto ei ole arkaluontoinen henkilötieto. Sen sijaan tieto henkilön transtaustasta, sukupuolen vahvistamisesta ja kuulumisesta sukupuolivähemmistöön on yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa tietoa.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että juridiseksi sukupuoleksi kutsuttu sukupuolitieto on edelleen tallennettuna esimerkiksi väestötietojärjestelmässä ja että tieto ovat käytettävissä niissä tilanteissa, joissa se perustellusti tarvitaan. Tiedot sukupuolesta ovat tärkeitä, kun seurataan naisten ja miesten asemaa yhteiskunnassa ja suunnitellaan ja toteutetaan tämän pohjalta yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä. Tietoja sukupuolesta tarvitaan myös edistettäessä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työpaikoilla, oppilaitoksissa ja viranomaisten toiminnassa.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä (pdf).

09.03.2022