Hoppa till innehåll

Kvotbestämmelsen ska följas i kommunala bolag; rekommenderas även för påverkansorgan (TAS 427/2022, utfärdat 13.2.2023; TAS 182/2023, utfärdat 29.3.2023)

Jämställdhetsombudsmannen ombads ge sitt utlåtande om sammansättningen av styrelsen i kommunala bolag ur perspektivet för jämställdhetslagen. Ombudsmannen ombads också ge sitt utlåtande om sammansättningen av välfärdsområdenas påverkansorgan. 

Vad gäller kommunala bolag var frågan om bolag där kommunen äger aktiemajoriteten eller utövar faktisk beslutanderätt ska följa jämställdhetslagens kvotbestämmelse om minimirepresentationen av kvinnor och män. Dessutom frågade man om dotterbolagen till kommunala koncernbolag ska följa jämställdhetslagens kvotbestämmelse på samma sätt.

Kvotbestämmelsen tillämpas på styrelsen i  bolag där kommunen äger aktiemajoriteten

Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ, i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, om inte något annat följer av särskilda skäl. Bestämmelsen gäller inte organ som tillsätts genom val, såsom kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen och andra myndigheter som tillsatts genom kommunens förvaltningsstadga ska därmed följa kvotbestämmelsen om kvinnlig och manlig representation i sammansättningen av styrelsen i bolag där kommunen äger aktiemajoriteten. Den partipolitiska bundenheten eller obundenheten av den förtroendevalda har ingen betydelse. Könskvoten ska uppfyllas separat för både ordinarie ledamöter och suppleanter (HFD 1997:49). Den som föreslår ledamöter ska föreslå en kvinna och en man för varje plats. 

Vid tillsättandet av ett organ ska den beredande aktören se till kvotbestämmelsen följs. När kandidaterna har utsetts bör den beredande aktören upprätta ett förslag till sammansättning i enlighet med kvotprincipen. Avvikelser från minimirepresentationen av kvinnor och män kan göras enbart av särskilda skäl. Om man avviker från kvotbestämmelsen ska orsaken motiveras i beslutet. (TAS 182/2023)

Sammansättning i enlighet med jämställdhetslagen rekommenderas för välfärdsområdenas påverkansorgan

Välfärdsområdena är nya offentligrättsliga juridiska personer som varit verksamma sedan början av år 2023. Välfärdsområdena är helheter som består av flera kommuner. Uppgifter som enskilda kommuner eller samkommuner ansvarat för tidigare sköts nu av välfärdsområdena. 

Den offentliga förvaltningens verksamhet regleras i de så kallade allmänna förvaltningslagarna. Jämställdhetslagen tillhör dessa lagar. De allmänna lagarna tillämpas på behandlingen av förvaltningsärenden och annan myndighetsverksamhet alltid om det inte separat har föreskrivits om annat. 

Välfärdsområdena har olika påverkansorgan, till exempel ett ungdomsfullmäktige, ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt förarbetena till lagen om välfärdsområden är organen för påverkan inte sådana välfärdsområdesorgan enligt 35 § som är myndigheter och kan utöva offentlig makt. Därmed är organen för påverkan inte heller sådana organ som utövar offentlig makt enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och därför behöver könskvoten på 40 procent inte tillämpas på deras sammansättning. I lagens förarbeten har man ställt som ett uttryckligt mål att både män och kvinnor så rättvist som möjligt ska utses till påverkansorganen. RP 241/2020 rd, s. 511.

Med beaktande av myndigheternas skyldighet enligt jämställdhetslagen att främja jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet, är det motiverat att man vid tillsättning av representanter för ett ungdomsfullmäktige, ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning strävar efter så jämlik representation av könen som möjligt. 

Jämställdhetsombudsmannen anser att målet för välfärdsområdenas påverkansorgan bör vara minimirepresentationen av kvinnor och män i enlighet med jämställdhetslagen. När man ber olika aktörer att föreslå sina kandidater till påverkansorganen ska de påminnas om målet om jämlik representation av kvinnor och män. 

24.04.2023