Hyppää sisältöön

Erilaiset nostorajoitukset tytöille ja pojille koulujen TET-ohjeistuksessa (TAS 403/2022, annettu 24.4.2023)

Tasa-arvovaltuutetulle tulleessa yhteydenotossa on kerrottu, että koulujen TET-jaksoon liittyvissä kirjallisissa ohjeistuksissa lukee, että ruumiillisessa työssä nostettavan taakan paino saa olla pojilla enintään 20 kg ja tytöillä 15 kg. Yhteydenoton vuoksi tasa-arvovaltuutettu on ottanut omana aloitteenaan selvittääkseen, onko edellä mainittu sukupuoleen perustuva nostorajoitus sallittua tasa-arvolain kannalta.

Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä sekä muita koulutusta tai opetusta järjestäviä yhteisöjä huolehtimaan siitä, että sekä tytöillä että pojilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen (5 §). Tasa-arvolain mukaan oppilaitoksen sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan muun muassa opetusta järjestettäessä sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan (8 b §).

TET-jaksoa koskevat perusopetuslain (628/1998) säännökset ja nuorista työntekijöistä annettu laki (998/1993). Nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluetteloa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (128/2002) liitteessä olevassa luettelossa on aiemmin mainittu ruumiillisen liikarasituksen vaarasta nostotyössä, jos taakan paino ylittää jatkuvasti 20 kg miehillä ja 15 kg naisilla. Kyseisen asetuksen esimerkkiluetteloa on muutettu asetuksella 302/2007, jolloin siitä on poistettu sukupuolittuneet nostorajat.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi selvitystä sosiaali- ja terveysministeriöltä, Opetushallitukselta ja Kuntaliitolta. Saatujen selvitysten perusteella mainituilla tahoilla ei ole tietoa siitä, mihin sukupuolittuneet nostorajoitukset perustuvat. Selvityksessään Opetushallitus kertoo opetuksen järjestäjän päättävän ja kuvaavan paikallisessa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestämiseen liittyviä ratkaisuja.

Tasa-arvovaltuutetun kannanotto

Sukupuoleen perustuva syrjintä on sellainen menettely, jonka seurauksena tytöt ja pojat asetetaan keskenään eri asemaan. Tyttöjen ja poikien erilainen kohtelu TET-harjoitteluun liittyvissä ohjeistuksissa voisi olla oikeutettua, jos se perustuisi työtehtävien laatua tai niiden suorittamista koskeviin todellisiin vaatimuksiin ja ne olisivat oikeasuhteisia oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Suomessa työtehtävissä ei ole nykyisin juurikaan asetettu eri sukupuolille erityisiä vaatimuksia fyysisten ominaisuuksien suhteen.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, ettei asiassa ole saatujen selvitysten perusteella tullut esille seikkoja, joilla perusteltaisiin eri nostorajoitusten asettamista tytöille ja pojille TET-harjoittelussa. Edellä sanotun perusteella tasa-arvovaltuutettu katsoo, etteivät tällaiset rajoitukset ole tasa-arvolain mukaisia.

Saatujen selvitysten perusteella näyttää siltä, että sukupuolittuneita nostorajoituksia käytetään joidenkin koulujen TET-ohjeistuksissa, koska tieto vuonna 2007 muutetusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta ei ilmeisesti ole tavoittanut kaikkia oppilaitoksia.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että kunnat ja opetuksen järjestäjät varmistaisivat, että TET-harjoittelussa noudatetaan voimassa olevaa työsuojelulainsäädäntöä ja että työelämään tutustuvat nuoret saavat riittävät perehdytyksen työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

02.05.2023