Hoppa till innehåll

Olika lyftbegränsningar i skolornas prao-anvisningar (TAS 403/2022, utfärdat 24.4.2023)

Jämställdhetsombudsmannen har tagit emot en kontakt om skolornas skriftliga prao-anvisningar enligt vilka pojkar får lyfta högst 20 kilo och flickor högst 15 kilo vid kroppsarbete. På grund av kontakten har jämställdhetsombudsmannen på eget initiativ börjat utreda huruvida den ovannämnda begränsningen på grund av kön tillåten ur jämställdhetslagens perspektiv.

Jämställdhetslagen förpliktar myndigheter och utbildningsanordnare samt andra sammanslutningar som tillhandahåller utbildning eller undervisning att se till att flickor och pojkar har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket (5 §). Förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen ska anses föreligga, om en läroanstalt eller en annan sammanslutning som tillhandahåller utbildning och undervisning vid ordnandet av undervisningen försätter en person i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av kön (8 b §).

Bestämmelserna i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och lagen om unga arbetstagare (998/1993) gäller för praoperioder. I bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (128/2002), förteckningen över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare, har man tidigare nämnt att risk för fysisk överansträngning kan föreligga vid lyftarbete, där lastens vikt kontinuerligt överstiger 20 kg för män och 15 kg för kvinnor. Förteckningen över exempel har ändrats med förordningen 302/2007 genom att ta bort de könsrelaterade lyftbegränsningarna.

Jämställdhetsombudsmannen begärde en redogörelse av social- och hälsovårdsministeriet, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet. Enligt de mottagna redogörelserna känner dessa parter inte till grunder för de könsrelaterade lyftbegränsningarna. I sin redogörelse berättar Utbildningsstyrelsen att utbildningsanordnaren tar beslut om och beskriver i den lokala läroplanen lösningar för anordnandet av undervisningen.

Jämställdhetsombudsmannens ställningstagande

Diskriminering på grund av kön innebär att flickor och pojkar försätts i olika ställning på grund av kön. Olika behandling av flickor och pojkar i prao-anvisningar kunde vara berättigad om den grundade sig på faktiska krav som gäller arbetsuppgifternas kvalitet eller deras utförande och som är proportionerliga för att uppnå ett berättigat mål. Nuförtiden har man i Finland inte just ställt några krav på de olika könen vad gäller fysiska egenskaper i fråga om arbetsuppgifter.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterar att på basis av de redogörelser som lämnats om frågan har det inte kommit fram något som skulle kunna motivera de olika lyftbegränsningarna för flickor och pojkar under praoperioderna. På basis av det som sagts ovan anser jämställdhetsombudsmannen att dylika begränsningar inte stämmer överens med jämställdhetslagen.

På basis av de redogörelser som lämnats om frågan verkar det som att könsrelaterade lyftbegränsningar ingår i några skolors prao-anvisningar, eftersom alla läroanstalter tydligen inte vet att social- och hälsovårdsministeriets förordningar har ändrats år 2007. Jämställdhetsombudsmannen ser det som viktigt att kommunerna och utbildningsanordnarna ser till att man under praoperioderna följer den gällande arbetarskyddslagstiftningen och att ungdomar som bekantar sig med arbetslivet får tillräcklig introduktion till arbetsplatsens arbetssäkerhetsanvisningar. 

02.05.2023