Jämställdhet i skolor och vid läroanstalter

.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering i skolor och vid läroanstalter på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. Därtill ska undervisnings- och utbildningsanordnaren se till att man vid läroanstalterna arbetar systematiskt och planenligt för att främja jämställdhet. Läroanstalterna ska även förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck.

Myndigheternas skyldighet att främja jämställdheten

Myndigheter, utbildningsanordnare och övriga samfund som ordnar utbildning eller undervisning ska främja jämställdhet på ett målinriktat och planmässigt sätt i all sin verksamhet.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att se till att man vid de läroanstalter som utbildningsanordnaren förvaltar även arbetar på ett målinriktat och planmässigt sätt för att främja jämställdheten. Utbildningsanordnaren ansvarar för att läroanstalterna främjar jämställdheten i enlighet med läroanstaltens egen jämställdhetsplan.

Att främja jämställdhet i skolor och vid läroanstalter

Myndigheter och utbildningsanordnare skall se till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att undervisningen, forskningen och läromedlen stöder syftet med jämställdhetslagen.

Detta betyder att man inte får använda undervisningen eller undervisningsmaterial till att upprätthålla stereotypiska könsroller eller -fördelningar vad gäller familje- eller arbetslivet. Till dessa delar gäller plikten att främja jämställdheten särskilt de myndigheter som ansvarar för undervisningsrelaterade grundlinjer och utveckling av undervisningen, i sista hand även lärare.

Man bör sträva efter att på alla utbildningsstadier ändra sådana tänkesätt och handlingsmönster som leder till stereotypa val av utbildning och yrke enligt kön. Plikten gäller alla skolformer och -stadier, men i synnerhet studiehandledningen och yrkesvägledningen. I lärarutbildningen bör man fästa uppmärksamhet vid hur skolornas verksamhetsprinciper och lärarnas eget agerande påverkar elevernas uppfattningar om vilka yrken och utbildningsområden som är lämpliga för flickor och pojkar samt kvinnor och män.

Studie- och yrkesval som grundar sig på traditionella könsroller kan upprätthålla olikvärdigheten på arbetsmarknaden och begränsa de individuella valmöjligheterna. Därför ska val som berör utbildning grunda sig på individuella, icke-könsrelaterade saker.

Man ska uppmuntra studerande att välja ämnen enligt sina egna intressen och fördelar. Kvinnor ska ha lika möjligheter att bli valda till en utbildning inom en bransch som traditionellt ansetts vara lämpligare för män, och på motsvarande sätt ska man erbjuda män samma möjligheter då de söker sig till branscher som traditionellt ansetts vara lämpligare för kvinnor.