Skolor, läroanstalter och småbarnsfostran

En ung kvinna lutar sig mot trappräcket och tittar på kameran med ett leende.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering i skolor och vid läroanstalter på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck.

Därtill ska undervisnings- och utbildningsanordnaren samt anordnaren av småbarnsfostran se till att man vid läroanstalterna arbetar målinriktat och planenligt för att främja jämställdhet. Läroanstalterna skall även förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck.

Att främja jämställdhet i skolor och vid läroanstalter

Myndigheter, utbildningsanordnare och övriga samfund som ordnar utbildning eller undervisning skall se till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att undervisningen, forskningen och läromedlen stöder syftet med jämställdhetslagen.

Detta betyder att man inte får använda undervisningen eller undervisningsmaterial till att skapa eller upprätthålla stereotypiska könsroller eller -fördelningar vad gäller familje- eller arbetslivet. 

Man bör sträva efter att på alla utbildningsstadier ändra sådana tänkesätt och handlingsmönster som leder till stereotypa val av utbildning och yrke enligt kön. Plikten gäller alla skolformer och -stadier, men i synnerhet studiehandledningen och yrkesvägledningen. I lärarutbildningen bör man fästa uppmärksamhet vid hur skolornas verksamhetsprinciper och lärarnas eget agerande påverkar elevernas uppfattningar om vilka yrken och utbildningsområden som är lämpliga för flickor och pojkar samt kvinnor och män.

Studie- och yrkesval som grundar sig på traditionella könsroller kan upprätthålla olikvärdigheten på arbetsmarknaden och begränsa de individuella valmöjligheterna. Därför ska val som berör utbildning grunda sig på individuella, icke-könsrelaterade saker.

Man ska uppmuntra studerande att välja ämnen enligt sina egna intressen och fördelar. Kvinnor ska ha lika möjligheter att bli valda till en utbildning inom en bransch som traditionellt ansetts vara lämpligare för män, och på motsvarande sätt ska man erbjuda män samma möjligheter då de söker sig till branscher som traditionellt ansetts vara lämpligare för kvinnor.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att man vid de läroanstalter som utbildningsanordnaren förvaltar även arbetar på ett målinriktat och planmässigt sätt för att främja jämställdheten. Utbildningsanordnaren ansvarar för att läroanstalterna främjar jämställdheten i enlighet med läroanstaltens egen jämställdhetsplan.

Främjandet av jämställdhet inom småbarnsfostran

Skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet har utvidgats 1.6.2023 till småbarnsfostran.

Jämställdhetsplanen är ett verktyg för utvecklande av småbarnsfostrans verksamhetskultur. I synnerhet förfaringssätten av de vuxna som arbetar inom småbarnsfostran skall granskas och utvecklas. Målet är att försäkra sig om att arbetet för att främja jämställdhet utförs på ett målinriktat och planmässigt sätt i småbarnsfostrans vardag. 

Skyldigheten att utarbeta en funktionell jämställdhetsplan för varje verksamhetsställe gäller daghemsverksamheten. Vad gäller familjedagvården och den kommunala öppna småbarnspedagogiska verksamheten utarbetar kommunen i samarbete med aktörerna på kommunens område gemensamma jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Jämställdhetsplanen ska uppdateras årligen eller minst vart tredje år.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en webbplats om småbarnspedagogikens jämställdhets- och likabehandlingsplanering. Syftet med guiden är att stödja personalen inom småbarnsfostran i deras arbete och i utarbetandet av jämställdhets- och likabehandlingsplaner.