Övervakning om jämställdhetslagen

Anvisningar och råd om jämställdhetslagen

En person som misstänker sig ha blivit utsatt för förbjuden diskriminering kan be jämställdhetsombudsmannen om anvisningar och råd. När jämställdhetsombudsmannen finner att en skyldighet enligt jämställdhetslagen inte fullgörs eller att det förekommer brott mot bestämmelserna ska ombudsmannen försöka förhindra detta genom råd och anvisningar. Jämställdhetsombudsmannen kan föra verksamhet som bryter mot lagen inför diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling.

Vite

När jämställdhetsombudsmannen finner att arbetsgivaren eller läroanstalten trots anvisningar och råd försummar sin lagstadgade skyldighet att göra upp en jämställdhetsplan, kan ombudsmannen sätta ut en skälig tid inom vilken planen ska göras upp. Om detta inte leder till resultat kan ombudsmannen föreslå för diskriminerings- och jämställdhetsnämnden att den ska kräva att arbetsgivaren eller läroanstalten utarbetar en jämställdhetsplan inom utsatt tid. Nämnden kan förena åläggandet med vite.

Rätt att få uppgifter

Jämställdhetsombudsmannen har rätt att avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter från myndigheterna som är nödvändiga för kontroll, oberoende av om de är sekretessbelagda med stöd av andra lagar. Dessutom har jämställdhetsombudsmannen rätt att inom en av ombudsmannen utsatt skälig tid av var och en få de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas samt att kräva att en handling som är i någons besittning skall företes, om denne inte enligt lag har rätt eller skyldighet att vägra vittna eller förete handlingen.

Rätt att utföra kontroller

Jämställdhetsombudsmannen har rätt att på arbetsplatser, i läroanstalter, i intresseorganisationer eller i affärslokaler för den som tillhandahåller varor och tjänster utföra kontroller, om det finns skäl att misstänka att det förfarits i strid med jämställdhetslagen eller att de i lagen föreskrivna jämställdhetsförpliktelserna inte annars har uppfyllts.

Bistånd vid rättegång

Ombudsmannen kan bistå den diskriminerade vid rättegångar som gäller utdömande av gottgörelse eller ersättning om frågan är av stor betydelse för hur jämställdhetslagen ska tillämpas.