Graviditet, familjeledigheter och lön

Förbudet mot lönediskriminering omfattar också personer som missgynnas på grund av graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar. 

När löneskillnaden beror på dessa faktorer kan lönejämförelser även göras mellan arbetstagare av samma kön. Jämförelsepersonen behöver inte alltid vara en konkret person. I vissa fall kan man bedöma missgynnandet på basis av hur arbetsgivaren borde ha agerat enligt en lag eller ett avtal.

En arbetstagare som på grund av graviditet tillfälligt har förflyttats till en annan uppgift har rätt till sin månatliga grundlön samt till de lönedelar och tillägg som hänför sig till dennas yrkesställning. Sådana tillägg är åtminstone tillägg som hänför sig till personens chefsställning och yrkeskompetens samt anställningstidens längd. Däremot kan personen inte kräva ersättningar och tillägg som syftar till att ersätta olägenheter som orsakas av att särskilda uppgifter utförs under särskilda omständigheter, om hen inte faktiskt utför dessa uppgifter under graviditeten. (EUT, fallet Parviainen C-471/08).

Arbetsgivaren har inte lagstadgad skyldighet att betala lön under familjeledigheter. Inom många branscher betalas lön under graviditetsledighet med stöd av arbets- eller tjänstekollektivavtal. Då måste man i lönen ta hänsyn till alla lönehöjningar som skett före graviditetsledigheten eller som sker under graviditetsledigheten. Det gäller även avlönad ledighet till en annan vårdnadshavare enlighet med arbets- eller tjänstekollektivavtalet.

En arbetstagare som övergår från oavlönad familjeledighet till graviditetsledighet får inte försättas i en sämre ställning i fråga om löneutbetalning under graviditetsledigheten än en arbetstagare som blir graviditetsledig direkt från arbetet. Om man i branschen betalar lön under graviditetsledigheten, har även den som går från oavlönad familjeledighet till graviditetsledighet rätt till lön.

Inom rättspraxis anses det att graviditetsledighet inte får minska lönetillägg som belönar arbetet under året som gått. Resultatbonus är ofta sådana tillägg. En arbetstagare som är föräldraledig har rätt till åtminstone en proportionerlig andel av ett sådant tillägg som motsvarar arbetstagarens anställningstid. (EUT, fallet Lewen C-333/97).

Läs mera: Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet