Bedömning av orsaker till löneskillnader och beslut om åtgärder

Det ska finnas godtagbara skäl till löneskillnaderna

Jämställdhetslagen kräver att ”om en [...] granskning i en lönekartläggning som gäller grupper bildade utifrån kravprofil eller uppgiftskategori eller utifrån andra faktorer visar att det förekommer tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns löner, ska arbetsgivaren utreda orsakerna till och grunderna för löneskillnaderna. Om det på arbetsplatsen tillämpas ett lönesystem där lönen består av lönedelar, ska de viktigaste lönedelarna granskas i syfte att reda ut orsakerna till skillnaderna.”

Jämställdhetslagen kräver även att ”om det inte finns någon godtagbar orsak till löneskillnaderna ska arbetsgivaren vidta lämpliga korrigerande åtgärder”.

En lönekartläggning innebär alltså inte enbart en beskrivning av lönerna. En väsentlig del av lönekartläggningen är att jämföra löner samt att utreda och bedöma orsakerna till löneskillnader. Orsaken till löneskillnaderna ska vara godtagbar och vara i enlighet med jämställdhetslagen. Om så inte är fallet strider löneskillnaderna mot jämställdhetslagen. Om det däremot finns en godtagbar orsak för löneskillnaderna är löneskillnaden berättigad till de delar som den beror på denna orsak. Lika löner förutsätter att alla lönedelar i sig är icke-diskriminerande.

Löneskillnaderna kan på ett godtagbart sätt förklaras förutom av skillnaderna i uppgifternas svårighetsgrad även av orsaker som gäller till exempel den individuella prestationen, längre arbetserfarenhet, obekväma arbetstider, arbetstagarens mångsidighet och arbetsförhållandena. Dessutom kan löneskillnaderna i specialfall under en begränsad tid bero på organisationssammanslagningar, ibruktagandet av ett nytt lönesystem, nya arbetsuppgifter och marknadsfaktorer som påverkar lönen.

Åtgärder för att uppnå lika löner

De löneåtgärder som ska ingå i jämställdhetsplanen beror på vad de icke godtagbara löneskillnaderna beror på. Åtgärderna borde vara så konkreta som möjligt. Det är också bra att ange en tidtabell i planerna, inom vilken löneåtgärderna kommer att genomföras.

Det som framkommer ur lönekartläggningen kan även ge anledning till åtgärder som inte direkt berör lönen. Om till exempel kvinnor är underrepresenterade i bättre avlönade uppgiftsgrupper kan åtgärderna gälla främjandet av kvinnors karriärutveckling. Samtidigt ska man dock se till att den nuvarande lönesättningen inte är diskriminerande.

I jämställdhetslagen nämns skilt att det ska ingå åtgärder gällande löner i jämställdhetsplanen. Om inga konkreta åtgärder gällande löner skrivs in i jämställdhetsplanen rekommenderar jämställdhetsombudsmannen att man i planen motiverar varför inga åtgärder ingår.