Rättskyddsmedel

Man kan kontakta jämställdhetsombudsmannen om man misstänker att man blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Jämställdhetsombudsmannen kan ge allmänna råd och anvisningar om jämställdhetslagens innehåll, börja utreda misstänkt diskriminering samt avge utlåtanden i diskrimineringsärenden. Jämställdhetsombudsmannen kan också arbeta för förlikning mellan parterna.

Jämställdhetsombudsmannen kan föra ärenden som gäller i jämställdhetslagen avsedd diskriminering till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling. Mer information om hur jämställdhetsombudsmannen behandlar diskrimineringsfrågor finns här Kontakta jämställdhetsombudsmannen.

De här sidorna innehåller också information om andra förfaringssätt utöver jämställdhetsombudsmannen, som den som misstänker diskriminering kan ha till sitt förfogande. 

Allmän laglighetsövervakning

Man kan vända sig till de allmänna tillsynsmyndigheterna riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern då man misstänker att en myndighet, tjänsteman, någon annan person eller något annat samfund som sköter ett offentligt uppdrag har handlat fel eller inte uppfyllt sina skyldigheter.

Annan diskriminering än diskriminering på grund av kön

I diskrimineringslagen (1325/2014) förbjuds diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar hur diskrimineringslagen följs i arbetslivet, i övriga ärenden övervakar diskrimineringsombudsmannen.

Mer information om diskrimineringslagen och de övervakande myndigheterna finns på sidan Annan diskriminering än på grund av kön.