Kvotprincipens tillämpningsområde

Inom statsförvaltningen

Kvotprincipen gäller kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ. Kvotbestämmelsen tillämpas även på kommittélika organ då beslutanderätt ingår i deras uppgifter.

Kvotbestämmelsen gäller också organ som utnämnts av ministerierna, till exempel arbetsgrupper. Delegationer som utnämnts av en myndighet och som representerar en myndighet eller ett förvaltningsområde i det internationella samarbetet ingår också i de organ som avses i kvotbestämmelsen.

Enligt bestämmelsen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i organen. Bestämmelsen gäller inte kommittélikt utredningsarbete som utförs av en person. Om en lednings- eller expertgrupp tillsätts som stöd för en sådan utredning, tillämpas kvoten på 40 % enligt jämställdhetslagen.

Kvotbestämmelsen tillämpas inte då en kommitté, delegation, nämnd eller motsvarande organ tillsätter en sektion eller till exempel en arbetsgrupp bestående av sina egna medlemmar eller utomstående experter.

Inom kommunalförvaltningen

Kommunala organ är enligt 30 § i kommunallagen fullmäktige, kommunstyrelsen och revisionsnämnden. Dessutom kan kommunens förvaltning ordnas med hjälp av också andra organ. I kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen anges inte närmare vad som avses med kommunalt organ. HFD har i sitt avgörande 2002:38 konstaterat att de kommunala organ som avses i kvotbestämmelsen i vissa fall också kan vara andra än de organ som räknas upp i 17 § i den kommunallag som gällde vid tidpunkten för avgörandet (365/1995), till exempel arbetsgrupper. Kvotbestämmelsen tillämpas inte på kommunfullmäktige som väljs genom val. Bestämmelsen gäller inte heller presidiet.

Kvotbestämmelsen gäller för organ för kommunal samverkan, till exempel samkommunfullmäktige, samkommunstämmor och samkommunstyrelser samt kommunernas gemensamma organ såsom nämnder, direktioner, kommittéer och regionsamarbetsdelegationer. I många fall väljer en kommun direkt ledamöterna i ett organ för kommunal samverkan, till exempel i samkommunsfullmäktige eller i ett sådant gemensamt organ som avses i 51 § i kommunallagen. Kommunerna bör förhandla om organets sammansättning i förväg så att den slutliga sammansättningen följer kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen.