Hyppää sisältöön

Yrityksen asettama miesten pitkiä hiuksia koskeva kielto ei ole tasa-arvolain mukainen (TAS 126/2011)

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että yritys asettaa miestyöntekijänsä epäedullisempaan asemaan naistyöntekijöihinsä verrattuna, kun se kieltää asiakaspalvelutehtävissä olevilta miehiltä pitkät hiukset.


Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko työnantajan työntekijöiden ulkonäköä koskeva ohjeistus ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Ohjeistuksessa työnantaja kieltää miespuolisilta työntekijöiltään parran sekä pitkät hiukset.

Yrityksen tasa-arvovaltuutetulle toimittamassa selvityksessä todetaan, että yritys edellyttää siistiä ulkonäköä asiakaspalvelutehtävissä toimivilta työntekijöiltään. Pukeutumista ja ulkonäköä koskevassa yrityksen ohjeistuksessa kehotetaan miespuolisia työntekijöitä ajamaan partansa säännöllisesti ja pitämään hiukset siististi leikattuina. Ohjeistus ei kiellä viiksiä. Yrityksen naispuolisia työntekijöitä ei ole kielletty pitämästä pitkiä hiuksia. Naispuolisia työntekijöitään yritys ohjeistaa kuitenkin samalla tavalla siistiin ulkonäköön ja pitämään mahdolliset pitkät hiukset siististi kiinni. Yritys toivoo, että kaikki sen työntekijät ovat sitoutuneet työnantajan tuotemerkkiin ja noudattavat pukeutumista ja ulkonäköä koskevaa ohjeistusta, mutta ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä ei seuraa sanktioita.

Tasa-arvolain tarkoituksena ei ole estää naisten ja miesten erilaista kohtelua sinänsä, vaan vain epäedullinen tai epäoikeudenmukainen erilainen kohtelu. Erilaiseen kohteluun voi olla asianmukaiset ja perustellut syyt, jolloin sitä ei pidetä syrjintänä. On myös todettava, että yksittäisten työpaikkojen pukeutumiskulttuuri ja -käytäntö on usein muodostunut pitkän ajanjakson kuluessa siten, että esimerkiksi eri osastoilla, eri asemassa ja eritasoisissa tehtävissä työskenteleville nais- ja miestyöntekijöille on muodostunut omat, työnantajan hiljaisesti hyväksymät pukeutumissäännöt.

Työnantajan työnjohtovaltaan voidaan nähdä kuuluvan pukeutumisen lisäksi myös työnantajan oikeus edellyttää erityisesti asiakaspalvelutehtävissä olevilta työntekijöiltään siistiä ulkonäköä. Mikäli työnantaja näin tehdessään kuitenkin asettaa työntekijänsä sukupuolen perusteella keskenään eri asemaan, menettely saattaa olla tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää, jollei työnantaja pysty osoittamaan, että hänen menettely johtuu jostain muusta syystä kuin sukupuolesta.

Tasa-arvovaltuutettu toivoo kannanotossaan, että työnantajan harkintavalta työntekijöidensä pukeutumis- ja ulkonäköä koskevissa asioissa mahdollistaa joustavan mukautumisen suomalaisen yhteiskunnan arvojen ja odotusten muuttumiseen. Yleiset sukupuolten ulkonäköä koskevat käsitykset ovat muuttuneet esimerkiksi siten, että hiusten pituus ei enää liity sukupuoleen kuten aikaisemmin. Näin ollen miehen pitkiä hiuksia ei lähtökohtaisesti tulisi katsoa epäsiisteiksi.

Koska yritys ei pystynyt osoittamaan, että yrityksen työntekijöitä koskevaan ohjeistukseen liittyvä menettely johtuu muusta seikasta kuin työntekijän sukupuolesta, tasa-arvovaltuutettu katsoo kannanotossaan, että menettelyllään yritys asettaa miestyöntekijänsä naistyöntekijöitä epäedullisempaan asemaan.

02.09.2011