Hyppää sisältöön

Lausunto koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmasta (TAS 431/2012, annettu 8.1.2013)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmasta ministeriön pyynnöstä.  

Toimenpideohjelmassa esitetään muun muassa, että opetus- ja kulttuuriministeriö teettäisi selvityksen siitä, miten korkeakoulut voisivat lisätä kasvatukseen ja sosiaalityöhön liittyvillä koulutusaloilla aliedustetun sukupuolen eli miesten osuutta opiskelijoissa lisäpisteiden tai valintakiintiön avulla.  

Tasa-arvovaltuutettu pitää kyseistä ehdotusta ongelmallisena tasa-arvolain kannalta.  

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu toteaa, että tasa-arvolaki mahdollistaa sellaiset väliaikaiset, suunnitelmaan perustuvat erityistoimet tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi, jotka yksittäisinä voivat olla tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää mutta joilla pyritään tasa-arvolain tarkoituksen toteutumiseen. Pelkästään toisen sukupuolen aliedustus tietyn alan korkeakouluopiskelijoissa tai hakijoissa ei kuitenkaan oikeuta erityiskohteluun, vaan eron on liityttävä heikompaan asemaan ja taustalla on oltava aiempaa syrjintää. Erityistoimien avulla pyritään siis   syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen.  

Tasa-arvovaltuutetun mukaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalinnoista päätettäessä on luontevaa noudattaa myös yhteisöoikeuden työelämää ja ammatillista koulutusta koskevia periaatteita. Tasa-arvolain tavoin myös yhteisöoikeus asettaa tiettyjä rajoituksia positiivisten erityistoimien käytölle. Euroopan unionin tuomioistuin ei ole hyväksynyt työelämää ja ammatillista koulutusta koskevassa oikeuskäytännössään sitä, että kuuluminen aliedustettuun sukupuoleen voisi automaattisesti olla valintaperusteena työhön.  

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, ettei korkeakoulujen opiskelijavalinnassa voida suosia toista sukupuolta työryhmän ehdotuksessa esitetyllä tavalla rikkomatta tasa-arvolain syrjinnän kieltoa.

05.03.2013