Hyppää sisältöön

Lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämisestä (TAS/164/2024, annettu 19.4.2024)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut oikeusministeriölle lausunnon avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkiyttämisestä. 

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen avioliittoon pakottamisen
rangaistavuuden selkiyttämiseksi rikoslaissa (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja
2024:7). Ehdotuksen valmistelun taustalla on muun ohella oikeusministeriön arviomuistio
avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta, josta tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon aiemmin (TAS/573/2021). 

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa työryhmän ehdotusta rikoslain ihmiskauppaa koskevan säännöksen
(RL 25 luvun 3 §) täsmentämisestä siten, että säännökseen lisätään teon tarkoitukseksi avioliittoon
pakottaminen. Valtuutettu kannattaa myös sitä, että ehdotettu sääntely kattaisi juridisesti pätevien
avioliittojen ohella myös sellaiseen rinnastettavan, epävirallisen liiton.

Työryhmän ehdotuksen mukaan pakkoavioliittoa ei määriteltäisi laissa, vaan sitä avattaisiin vain
hallituksen esityksen perusteluissa. Ehdotuksessa on todettu, ettei tämä olisi ongelmallista
perustuslain 8 §:n mukaisen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta. Perustuslain 8 §:n
mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen tai tuomita rangaistukseen sellaisen teon
perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Lain soveltamisen kannalta voi
kuitenkin olla ongelmallista, mikäli pakkoavioliitto määritellään vain lain perusteluissa, eikä laissa.
Työryhmän näkemystä siitä, laillisuusperiaate mahdollistaisi pakkoavioliiton määrittelyn vain
perusteluissa, kannattaisi perustella tämän vuoksi vielä tarkemmin.

Pakkoavioliiton määrittelyyn on ylipäätään tärkeää kiinnittää huomiota, koska sääntely ulotetaan
koskemaan myös avioliittoon rinnastettavia liittoja. Nämä liitot saattavat olla hyvinkin erilaisia,
minkä vuoksi määritelmän tulisi kattaa mahdollisimman kattavasti nämä mahdollisesti hyvinkin
erilaiset tilanteet.

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa lopuksi, että pakkoavioliitot eivät ole sukupuolineutraali ilmiö.
Kansainvälisessä oikeudessa pakkoavioliitot on määritelty naisiin kohdistuvan, sukupuoleen
perustuvan väkivallan muodoksi. Edellä sanotun perusteella tasa-arvovaltuutettu pitäisi hyvänä, jos
hallituksen esitykseen sisällytettäisiin vielä nimenomainen luku, jossa arvioitaisiin tarkemmin
ehdotetun sääntelyn vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan lausuntopalvelussa Lausuntopalvelu.fi.

26.04.2024