Hyppää sisältöön

Henkilökunnan käytössä olevan kuntosalin naisten- ja miestenvuorot (TAS 52/2015, annettu 9.11.2015)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, olivatko erään työnantajan henkilökunnan käyttöön tarjoaman kuntosalin käyttövuorot tasa-arvolain mukaisia, kun naispuolisille työntekijöille varattuja kuntosalivuoroja oli enemmän kuin miehille varattuja aikoja. Yhteydenottaja epäili käytännön asettavan miespuoliset työntekijät epäedullisempaan asemaan naispuolisiin työntekijöihin nähden. Työnantaja perusteli käytäntöä muun muassa sillä, että työyhteisö on hyvin naisvaltainen.

Työelämää koskevasta syrjinnästä on tasa-arvolaissa säädetty muun muassa, että työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja järjestää työolot siten, että yksi tai useampi työntekijä joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. Myös henkilökunnan käytössä olevien liikuntatilojen, suihku-, sauna- ja pukeutumistilojen tarjoamista voidaan pitää tällaisena työoloihin liittyvänä kysymyksenä. Kyse voi olla palkkaan rinnastettavasta rahallista arvoa sisältävästä etuudesta.

Elinkeinonharjoittaja voi vedota häveliäisyyssyihin sellaisena oikeutettuna tavoitteena, jonka perusteella esimerkiksi miesten pääsyä kuntosalille voidaan rajoittaa naisten vuoron aikana. Tasa-arvolain työelämää koskeva sääntely kuitenkin poikkeaa yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palveluiden saatavuutta ja tarjontaa koskevasta sääntelystä. Työnantajan työntekijöilleen järjestämän etuuden tarjoamisessa ei miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta voi samalla tavalla poiketa.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu toteaa, että työnantaja ei saa asettaa työntekijöitään eri asemaan sukupuolen perusteella työoloja tai etuuksia järjestettäessä. Työnantajan tarjoama työntekijöiden käytössä oleva kuntosali on ymmärrettävä työnantajan järjestämäksi etuudeksi. Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että tasa-arvolain kannalta ongelmalliseksi on muodostunut vuorojärjestely, jossa miestyöntekijät asetetaan naistyöntekijöitä heikompaan asemaan.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi työnantajaa huolehtimaan siitä, ettei se työoloja järjestettäessä aseta kummankaan sukupuolen edustajia epäedulliseen asemaan toisen sukupuolen edustajiin nähden ja ilmoittamaan, mihin korjaaviin toimenpiteisiin se on asian korjaamiseksi ryhtynyt.

21.12.2015