Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa

Viranomaisten tulee tasa-arvolain (4 §) mukaan edistää kaikessa toiminnassaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisen velvoite edistää tasa-arvoa koskee kaikkia valtion ja kuntien viranomaisia ja niiden kaikkia toimialoja.

Tasa-arvolain (6 c §) mukaan viranomaisen tulee myös ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Viranomaisen tulee edistää tasa-arvoa kahdessa ominaisuudessa: työnantajana ja viranomaisena. Työnantajana viranomainen edistää henkilöstönsä tasa-arvoa mm. henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun avulla ja viranomaisena varsinaisessa toiminnassaan ja palveluissa toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun avulla. Tasa-arvo tulee ottaa huomioon palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa. Erityisesti viranomaisia velvoitetaan muuttamaan olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Viranomainen edistää toiminnan 

Silloin kun viranomainen toimii työnantajana, koulutuksen järjestäjänä tai tavaroiden ja palvelujen tarjoajana, sen tulee lisäksi noudattaa näitä koskevia erityisiä syrjinnän kieltoja. 

Viranomaisen toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa viranomaisen toiminnassa ja palveluissa. Toimialaltaan laajoissa viranomaisissa, kuten kunnissa, on usein tarpeen laatia myös toimialakohtaiset suunnitelmat. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan mm. sukupuolten tasa-arvon toteutumista viranomaisen toiminnassa ja palveluissa, sen esteitä sekä miten esteet poistetaan ja miten palvelutarjonnassa otetaan huomioon eri sukupuolten tarpeet. 

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on usein tarkoituksenmukaista yhdistää toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. Jos hyvinvointialueen toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päätetään laatia yhdistettynä, on varmistettava, että kummankin lain asettamat edellytykset täyttyvät.