Hyppää sisältöön

Sote: Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (TAS 257/2020, annettu 25.9.2020)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi Lausuntopalvelu.fi:ssä

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, ettei uudistuksella heikennetä palkkatietojen avoimuutta sote-maakuntiin siirtyvän henkilöstön osalta. Palkkatietojen avoimuus on erittäin tärkeää palkkasyrjintää epäilevän henkilön oikeusturvan kannalta. Nykyisin kuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoille ja työntekijöille viran- tai toimenhaltijalle ja työntekijälle maksettavan palkan kokonaismäärä sekä henkilökohtaisen suorituksen perusteella määräytyvä palkan osa, sijoituspalkkausluokka tai vaativuusryhmää vastaava palkka ovat julkisia.  Lakiehdotukseen ei kuitenkaan näyttäisi sisältyvän palkkatietojen julkisuusvaatimuksen ulottamista sotemaakuntien ja sotemaakuntayhtymän työntekijöiden palkkaukseen. Tasa-arvovaltuutettu ehdottaa, että nimikirjalain palkkauksen julkisuutta koskevat säännökset ulotetaan myös sote-maakuntien ja sotemaakuntayhtymän henkilöstön palkkaukseen.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että naiset ja miehet voivat osallistua tasaveroisesti yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaisesti. Uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa on huolehdittava siitä, että muun muassa tulevien sote-maakuntien ja sote-maakuntayhtymien eri toimielimiin valitaan sekä naisia että miehiä. Sama vaatimus koskee myös perustettavan Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n toimielinten kokoonpanoa. Ehdotuksessa on hyvä viitata eri toimielinten kokoonpanoa koskevissa säädöksissä tasa-arvolakiin.

Tasa-arvovaltuutettu pitää valitettavana, ettei lakiehdotuksen vaikutuksia ole arvioitu juurikaan sukupuolten näkökulmasta. Epäselväksi jää esimerkiksi se, miten uudistus vaikuttaisi tasa-arvon toteutumiseen tai naisten yhteiskunnalliseen asemaan. Sukupuolivaikutusten arviointiin ei sisälly arviointia siitä, millaisia mahdollisia syrjiviä sukupuolivaikutuksia uudistuksella voisi olla ja millä tavoin olisi mahdollista estää nämä. Erityisen tärkeää olisi tarkastella palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyvää problematiikkaa tasa-arvolain 8 e §:ssä kielletyn sukupuoleen perustuvan syrjinnän näkökulmassa, jota ei ehdotuksessa ole tarkasteltu lainkaan. Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät seikat ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Tasa-arvovaltuutettu ehdottaa, että jatkovalmistelussa täsmennettäisiin vielä sukupuolivaikutuksien arviointia. 

Tasa-arvon edistämisen kannalta olisi tärkeää, että uudet sote-maakunnat ja sote-maakuntayhtymät käynnistäisivät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasa-arvosuunnitelmien laatimisen. Siirrettäessä henkilöstöä uuden työnantajan, sote-maakunnan tai sote-maakuntayhtymän alaisuuteen, syntyy samaa tai samanarvoista työtä tekevien, eri sukupuolta olevien työntekijöiden välille palkkaeroja, jotka työnantaja on velvollinen korjaamaan tasa-arvolain perusteella. Suunnitelmallinen työ palkkojen harmonisoimiseksi on syytä aloittaa mahdollisimman pian.

Lue alla olevasta linkistä tasa-arvovaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan:

26.10.2020