Hoppa till innehåll

Vårdreformen: Utlåtande om regeringens proposition om inrättande av vårdlandskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (TAS 257/2020, given 25.9.2020)

Jämställdhetsombudsmannen har gett ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av vårdlandskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet på Utlåtande.fi.

Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att reformen inte försämrar löneuppgifters transparens när det gäller vårdlandskapens personal. Det är mycket viktigt att löneuppgifter är transparenta med tanke på rättssäkerheten för personer som misstänker lönediskriminering. I dag är löneuppgifterna för kommunernas och samkommunernas tjänsteinnehavare och arbetstagare och uppgifterna om personliga prestationstillägg, löneklasser eller löner enligt kvalifikationsgrupp offentliga. 

Propositionen verkar dock inte innehålla krav på löneuppgifters offentlighet för vårdlandskapens och vårdlandskapssammanslutningens personal. Jämställdhetsombudsmannen föreslår att bestämmelserna om löneuppgifters offentlighet enligt matrikellagen även bör omfatta vårdlandskapens och vårdlandskapssammanslutningens personal.

Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att kvinnor och män på ett jämställt sätt kan delta i planeringen och beslutsfattandet på det samhälleliga planet i enlighet med 4 a § i jämställdhetslagen. I beredningen och genomförandet av reformen gäller det bland annat att se till att både kvinnor och män väljs till de kommande vårdlandskapens och vårdlandskapssammanslutningarnas organ. Detsamma gäller sammansättningen för kommande Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT:s organ. I propositionen vore det bra med hänvisningar till jämställdhetslagen i fråga om bestämmelserna om olika organs sammansättning.
Jämställdhetsombudsmannen anser att det är beklagligt att propositionens könsrelaterade konsekvenser endast har bedömts i ringa grad. Det förblir till exempel oklart hur reformen påverkar främjandet av jämställdhet och kvinnornas ställning i samhället.

Bedömningen av de könsrelaterade konsekvenserna omfattar inte en bedömning av hurdana eventuella könsrelaterade diskriminerande konsekvenser reformen kan medföra och hur de kan förebyggas. Det vore särskilt viktigt att granska problemen med produktionen och tillhandahållet av service utifrån bestämmelsen om förbjuden könsbaserad diskriminering enligt 8 e § i jämställdhetslagen, men detta tas överhuvudtaget inte upp i propositionen. Även omständigheter relaterade till anpassning av arbete och familjeliv till varandra får mindre uppmärksamhet. Jämställdhetsombudsmannen föreslår att bedömningen av de könsrelaterade konsekvenserna preciseras i den fortsatta beredningen.

Med tanke på främjandet av jämställdheten vore det viktigt att de nya vårdlandskapen och vårdlandskapssammanslutningarna i ett så tidigt skede som möjligt börjar utarbeta jämställdhetsplaner. När personal omplaceras hos den nya arbetsgivaren under ett vårdlandskap eller en vårdlandskapssammanslutning, uppstår det löneskillnader mellan arbetstagare som utför samma eller likvärdigt arbete och som arbetsgivaren är skyldig att rätta till enligt jämställdhetslagen. Systematiskt arbete för en harmonisering av lönerna bör påbörjas så fort som möjligt. (TAS 257/2020)

26.10.2020