Hyppää sisältöön

Vanhempainpäivärahojen uudet määräytymisperusteet ja sukupuolten tasa-arvo (TAS 324/2020, annettu 18.8.2020)

Vanhempainpäivärahojen uudet määräytymisperusteet ovat herättäneet viime aikoina paljon keskustelua. Niiden vaikutukset ovat alkaneet näkyä käytännössä naisten taloudellisessa tilanteessa. Myös tasa-arvovaltuutetulle on tullut asiasta yhteydenottoja.

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat ovat määräytyneet vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan siltä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Vanhempainpäiväraha on voinut muutoksen jälkeenkin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ollut ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt 3 vuotta.

Osa yhteydenottoista on tullut akuutin tilanteen eli koronaepidemian vuoksi lomautetuilta naisilta. Kuitenkin myös normaalioloissa esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa ja freelancereina työskentelevien naisten sekä raskauden aikana terveysongelmia kokevien tilanne on voinut huonontua verrattuna vanhempainpäivärahan aikaisempiin määräytymisperusteisiin. 
Suomessa on myös paljon naisia myyjinä, terveydenhuoltoalalla ja muissa tehtävissä, joissa vuorotyön lisät tai erilaiset ylimääräiset korvaukset työn epämukavuudesta määrittävät merkittävän osan palkkaa.

Naisten ja miesten asema vanhempainpäivärahan määräytymisessä on käytännössä erilainen, koska raskauden vuoksi naisten mahdollisuus tehdä vuoro-, yö- ja viikonlopputöitä on huonompi kuin muulloin. Mikäli mies on samalla alalla ja saa samaa palkkaa samasta työstä, hän voi jatkaa töitä normaaliin tahtiin. Hänen saamansa korvaus vanhempainvapaasta on huomattavasti parempi kuin naisen, koska päivärahan määräytymisessä ei enää oteta huomioon aiempaa verotuskautta kuten ennen eikä kompensoida raskausajan vajaan työkyvyn aiheuttamaa tulonmenetystä.

Tasa-arvovaltuutetulla ei ole toimivaltaa muuttaa niitä sairausvakuutuslain (1224/2004) säännöksiä, joilla on säädetty vanhempainpäivärahojen määräytymisestä. Lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle. Sairausvakuutuslain säännökset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. 
Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee kuitenkin kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvoa on edistettävä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lakeja valmisteltaessa tulisi arvioida niiden sukupuolivaikutukset.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että ongelmana lakeja valmisteltaessa on usein sukupuolivaikutusten arvioinnin puutteellisuus. Näin näytti olleen tilanne myös sairausvakuutuslain muutosten valmistelussa, jossa raskauteen ja perhevapaisiin ei ollut kiinnitetty riittävästi huomiota. Kuitenkin raskaus ja perhevapaat liittyvät oleellisesti sukupuoleen, ja vanhempainpäivärahojen määräytymisperusteiden vaikutukset naisiin ja miehiin voivat olla käytännössä erilaiset.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan on tärkeää selvittää, miten sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahoja koskevissa säännöksissä voitaisiin ottaa paremmin huomioon se, että raskaus ja perhevapaat vaikeuttavat erityisesti naisten ansiomahdollisuuksia ja työllistymistä. Yksi mahdollisuus voisi olla se, että nainen saisi valita maksuperusteeksi joko raskautta edeltävän 12 kuukauden tulot tai perhevapaata edeltäneen 12 kuukauden tulot.

Tasa-arvovaltuutettu antoi lausuntonsa tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle mahdollisia toimenpiteitä varten. 

27.10.2020