Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko ja sukupuolten tasa-arvo (TAS 248/2021, annettu 6.5.2021)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston koulutuspolitiikkaa koskevasta selonteosta (VNS 1/2021 vp).

Koulutusjärjestelmän merkitys sukupuolten tasa-arvolle on varsin hyvin ymmärretty. Pääministeri Sanna Marinin hallitus on muun muassa tasa-arvo-ohjelmassaan 2020−2023 asettanut tavoitteeksi edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa.

Sukupuolten tasa-arvo on kuitenkin huomioitu valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa varsin vaatimattomasti. Selonteossa käsitellään hyvin ohuesti muun muassa koulutusalojen sukupuolen mukaista eriytymistä (segregaatio) ja oppimiseroja sukupuolen perusteella. Selonteon tavoitteissa ja toimenpiteissä sukupuolten tasa-arvo sivuutetaan käytännössä täysin.

Oppimiseroja koskevien tavoitteiden osalta selonteossa todetaan muun muassa, että vuoteen 2040 mennessä oppilaiden väliset osaamiserot olisivat pieniä. Selonteossa ei kuitenkaan aseteta yhtään tavoitetta sukupuolten välisten osaamis- ja oppimiserojen kaventamiseksi perusopetuksessa. 

Työmarkkinoiden ja opiskelualojen segregoitumista puolestaan käsitellään selonteossa vain korkeakoulujen osalta. On kuitenkin selvää, että segregaation lieventämiseen on kiinnitettävä huomiota viimeistään perusopetuksessa. Esimerkiksi stereotyyppiset näkemykset siitä, mitkä alat ovat ”miesten aloja” tai ”naisten aloja” alkavat vaikuttaa lasten ja nuorten valintoihin hyvin varhaisessa vaiheessa ja asiaan olisi kiinnitettävä huomiota mieluiten jo varhaiskasvatuksessa.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä.

19.05.2021