Hyppää sisältöön

Tulospalkkio evättiin maksuajankohtaan ajoittuneen vanhempainvapaan vuoksi (TAS 108/2020, annettu 26.8.2020)

Vuodelta 2019 maksettu tulospalkkio, johon työntekijä A:lla olisi muutoin ollut oikeus, evättiin häneltä sillä perusteella, että hän oli ollut tulospalkkion maksuajankohtana maaliskuussa 2020 vanhempainvapaalla. Hänelle oli todettu, että mikäli hän olisi palannut töihin ennen tulospalkkion maksupäivää, hän olisi saanut tulospalkkion täysimääräisenä.

Työnantajan selvityksen mukaan tulospalkkiot maksettiin vain henkilöille, jotka olivat tulospalkkion maksupäivänä työnantajan palveluksessa normaalisti töitä tehden. Muutoin työntekijä ei ollut oikeutettu tulospalkkioon. Käytäntö koski esimerkiksi opintovapaalla sekä äitiys-, perhe- tai vuorotteluvapaalla olevia henkilöitä. 

Saamiensa selvitysten perusteella tasa-arvovaltuutettu totesi, että tarkasteltavana ollut tulospalkkio voitiin katsoa palkaksi edellisen vuoden työstä. Tulospalkkion, johon työntekijä muutoin olisi oikeutettu, epääminen sillä perusteella, että hän on tulospalkkion maksupäivänä vanhempainvapaalla, on tasa-arvolaissa tarkoitettua eri asemaan asettamista vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Tämän vuoksi asiassa syntyi olettama välillisestä syrjinnästä. 

Tasa-arvolain mukaan syrjintäolettama kumoutuu, jos työnantaja osoittaa menettelylleen hyväksyttävän syyn. Työnantaja kiisti menettelyn syrjivyyden sillä perusteella, että kaikkia palkattomilla vapailla olleita työntekijöitä kohdeltiin samalla tavalla. Se että jotkut muutkin työntekijät jätettiin ilman tulospalkkiota, ei kuitenkaan tasa-arvovaltuutetun mukaan oikeuttanut vanhempainvapaalla olleen työntekijä A:n huonompaa kohtelua verrattuna tulospalkkion saaneisiin työntekijöihin. A:n voitiin katsoa olleen näihin nähden samassa asemassa kertaerän maksamisen tarkoituksen suhteen. Tasa-arvovaltuutettu katsoi A:ta syrjityn tasa-arvolain vastaisesti. 

Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti asiassa huomiota myös siihen, että vanhempainvapaata edeltävältä ajalta maksettavan tulospalkkion menettäminen vanhempainvapaan vuoksi saattaa vaikuttaa työntekijän halukkuuteen käyttää vanhempainvapaata. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että mikäli työntekijä menettää työehtosopimuksen mukaisen äitiysvapaan palkan sen vuoksi, että hän jää äitiysvapaalle suoraan palkattomalta vanhempainvapaalta, tämä voi vaikuttaa työntekijän päätökseen käyttää oikeuttaan vanhempainlomaan (asiat C-512/11 ja C-513/11). Tällä puolestaan loukataan vanhempainvapaata koskevan direktiivin 96/34 tehokasta vaikutusta. 

01.02.2021