Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande till riksdagens lagutskott om regeringens proposition till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den (TAS 516/2022, utfärdat 17.10.2022)

Jämställdhetsombudsmannen understödjer reformen av lagstiftningen om könsfastställelse. Det är viktigt att personers självbestämmanderätt stärks genom att avskilja juridiskt fastställande av könstillhörighet från medicinsk diagnostisering och medicinsk behandling.

Om reformen genomförs skulle den stärka självbestämmanderätten av transkönade personer och jämställhet mellan könen. Att slopa kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ligger i linje med Finlands skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter och en viktig och eftersökt reform som ökar jämställdhet mellan könen. Bland annat Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har ansett att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga strider mot europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Finland är det enda landet i Norden där kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga fortfarande är en förutsättning för juridiskt fastställande av kön.

Jämställdhetsombudsmannen har rekommenderat bland annat i sin berättelse till riksdagen (B 22/2018 rd) att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska slopas och att juridiskt fastställande av könstillhörighet avskiljas från medicinsk diagnostisering och medicinsk behandling. I jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen (B 1/2022 rd) rekommenderas bland annat att riktlinjer upprättas på lagnivå hur mångfalden av kön beaktas i utrymmen och tjänster som indelats enligt kön.

Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att man beaktar ställningen av minderåriga i reformen. Bland annat på basis av den konsekvensbedömning som ingår i regeringens proposition anser jämställdhetsombudsmannen att det inte räcker att ansökan om fastställande av kön kan lämnas in först när personen är 17 år och 6 månader gammal. Jämställdhetsombudsmannen understryker vikten av ett människorättsbaserat perspektiv och tillgodoseendet av barnets bästa. 
Jämställdhetsombudsmannen ser det som positivt att utöver transkönade personer har man också beaktat ställningen av icke-binära personer och intersexpersoner som möjliga sökanden av fastställelse av kön.

I propositionen utvidgas informationsskyldigheten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att omfatta förutom personens maka/make även den andra parten i ett registrerade partnerskapet när en person fastställer sitt kön. Enligt jämställdhetsombudsmannens syn är denna informationsskyldighet onödig. Som huvudregel hör det inte till myndigheternas uppgifter att informera en part i ett äktenskap eller i ett registrerat partnerskap om ärenden som gäller den andra parten. 

På fängelser är det viktigt både för säkerheten av intagna med transbakgrund och kvinnliga cis-intagna att man kan för tillräckligt vägande skäl avvika från att utgå från det juridiska könet. Förutsättningarna för avvikelser ska kunna definieras så tydligt som möjligt så att placeringen av intagna inte leder till diskriminering av intagna med transbakgrund. Det är viktigt att det finns möjlighet till ändringssökande.

21.10.2022