Hoppa till innehåll

Transfientligt material som distribuerats i postlådor (TAS 397/2023, utfärdat 7.9.2023)

En person kontaktade jämställdhetsombudsmannen om transfientligt material som distribuerats i postlådor. I materialet konstaterades att Gud har skapat människorna till män och kvinnor – några andra kön existerar inte, och hänvisades till en webbplats som innehåller material om så kallad omvändelseterapi.

Omvändelseverksamhet är diskriminerande i sig

Så kallad omvändelseverksamhet syftar till olika interventioner med syfte eller med ett påstått syfte att ändra en persons sexuella läggning till heterosexuell eller en persons könsidentitet till cis (Vägen till ett regnbågsvänligare Finland, Justitieministeriets publikationer 2021:26, på finska).

Den oberoende expert i frågor om sexuell läggning och könsidentitet som FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättat har i sin rapport (A/HRC/44/53) till FN:s råd för mänskliga rättigheter konstaterat att omvändelseterapier har riktats till en viss människogrupp enbart på basis av sexuell läggning eller könsidentitet med ett särskilt syfte att ingripa i dessa personers personliga integritet och självbestämmanderätt. Därmed är dessa förfaringssätt diskriminerande i sig. I sin rapport rekommenderar experten att FN:s medlemsstater förbjuder omvändelseverksamheten och skyddar barn och unga från dylik verksamhet.

Finland har ingen särskild lagstiftning som skulle förbjuda omvändelseverksamheten eller alternativa behandlingar. Ett medborgarinitiativ som vill förbjuda omvändelseterapier har dock i juni 2023 samlat ihop tillräckligt med underskrifter för att initiativet ska behandlas i riksdagen.

Jämställdhetsombudsmannen anser att för att förtydliga rättsläget bör omvändelseverksamhet förbjudas i lag.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av könsidentitet

Jämställdhetslagen (7 §) förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. Även trakasserier på grund av kön utgör diskriminering som avses i jämställdhetslagen.

Med trakasserier på grund av kön avses någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och som inte är av sexuell natur, men vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. Dylikt beteende tar sig uttryck till exempel i nedsättande tal om det andra könet och annat förringande av det andra könet.

Jämställdhetsombudsmannen anser att en tolkning enligt vilken materialet skulle uppfylla jämställdhetslagens definition av trakasserier på grund av kön inte kan uteslutas i och med att materialet kan upplevas skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. Flera internationella människorättsaktörer har också entydigt ansett att omvändelseverksamhet är diskriminerande.

Det finns bestämmelser också i strafflagen med vilka man kan ingripa i hatretorik, till exempel bestämmelsen om hets mot folkgrupp, enligt vilken det är straffbart att för allmänheten tillgängliggöra eller annars bland allmänheten sprida eller för allmänheten tillhandahålla information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grunder som nämnts i bestämmelsen eller på grunder som är jämförbara med de nämnda grunderna. Transpersoner och interkönade personer kan anses tillhöra de människogrupper som skyddas av denna bestämmelse. 

08.09.2023