Hyppää sisältöön

Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja suorittavan opiskelijan raskaudesta ja perhevapaasta johtuva poissaolo huomioitava (TAS 538/2023, annettu 23.11.2023)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko ammattikorkeakoulu toiminut tasa-arvolain mukaisesti, kun opiskelijan raskautta ja perhevapaalla oloa ei huomioitu avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavien polkuopintojen kestosta päätettäessä. Käytännössä ammattikorkeakoulun menettely oli johtamassa siihen, että opiskelija olisi joutunut maksamaan samoista opinnosta toistamiseen saattaakseen aloittamansa opinnot päätökseen. 

Tasa-arvovaltuutettu pyysi asiassa selvitykset kyseiseltä ammattikorkeakoululta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan ammattikorkeakoululain säännöstä, jonka mukaan opintojen suorittamisaikaan ei lasketa raskaudesta tai perhevapaasta johtuvaa poissaoloa, ei sovelleta polkuopintoja suorittaviin opiskelijoihin. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulu katsoi, että polkuopintoja suorittavaa opiskelijaa ei ole syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan ei yksiselitteisesti vastannut sille esitettyyn kysymykseen siitä sovelletaanko kyseistä ammattikorkeakoululain säännöstä polkuopintoa suorittaviin opiskelijoihin.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu korostaa velvoitetta edistää sukupuolten tasa-arvoa. Ei riitä, että julkista valtaa käyttävä ammattikorkeakoulu toimii syrjimättömällä tavalla. Korkeakoulun on kaikessa toiminnassaan myös edistettävä sukupuolten tasa-arvoa.

Tasa-arvon edistämistä koskeva tasa-arvolain säännös asettaa erityisiä velvoitteita tiedon hankinnalle tasa-arvon esteistä sekä esteiden poistamista koskevien toimenpiteiden kehittämiselle. On selvitettävä, mitkä tekijät kulloisessakin tilanteessa estävät tasa-arvon toteutumista ja tämän perusteella on ryhdyttävä toimiin esteiden poistamiseksi. Yksi tällainen selvittämiskeino on lakien, asetusten sekä muiden määräysten tai ohjeiden sukupuolivaikutusten arviointi jo valmisteluvaiheessa. 

Tasa-arvovaltuutettu on järjestelmällisesti katsonut, että opintoihin tai opiskeluun vaikuttava säännös, määräys tai käytäntö, joka asettaa opiskelijan raskauden, perhevapaiden tai muiden perheenhuoltovelvollisuuksien perusteella epäedulliseen asemaan, on tasa-arvolain kannalta ongelmallinen.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu toteaa, että ammattikorkeakoulun noudattama käytäntö on asettanut polkuopintoja suorittavan opiskelijan epäedulliseen asemaan raskauden ja perhevapaiden perusteella. Koska oppilaitos ei esittänyt seikkoja, jotka olisivat kumonneet asiassa syntyneen syrjintäolettaman, tasa-arvovaltuutettu katsoo, että ammattikorkeakoulun noudattama tulkintakäytäntö on asettanut opiskelijan epäedulliseen asemaan tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla. 

Tasa-arvovaltuutetun mukaan asiassa olisi ollut tilaa tasa-arvo- ja perusoikeusmyönteiselle tulkinnalle, joka myös olisi huomioinut tasa-arvolain syrjinnän kiellon ja lain oppilaitokselle asettaman velvoitteen edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

08.12.2023