Hoppa till innehåll

Frånvaro på grund av graviditet och familjeledighet ska beaktas även för studerande som avlägger stigstudier vid öppna yrkeshögskolan (TAS/538/2023, utfärdat 23.11.2023)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida en yrkeshögskola har agerat i enlighet med jämställdhetslagen när en studerandes graviditet och familjeledighet inte beaktades vid fastställande av varaktigheten av stigstudierna vid öppna yrkeshögskolan. I praktiken skulle yrkeshögskolans agerande leda till att den studerande hade blivit tvungen att betala för samma studier igen för att kunna slutföra de studier hon inlett. 

Jämställdhetsombudsmannen begärde redogörelser i ärendet av yrkeshögskolan i fråga och av undervisnings- och kulturministeriet. 

Enligt yrkeshögskolans redogörelse tillämpas den bestämmelse i yrkeshögskolelagen enligt vilken frånvaro på grund av graviditet eller familjeledighet inte räknas in i den tid det tar att avlägga examen inte på studeranden som avlägger stigstudier. Därmed ansåg yrkeshögskolan att den studerande som avlägger stigstudier inte har diskriminerats på ett sätt som enligt jämställdhetslagen är förbjudet. 

Undervisnings- och kulturministeriet för sin del gav inget entydigt svar på frågan huruvida den ovannämnda bestämmelsen i yrkeshögskolelagen ska tillämpas på studeranden som avlägger stigstudier.

I sitt utlåtande understryker jämställdhetsombudsmannen skyldigheten att främja jämställdheten mellan könen. Det räcker inte att en yrkeshögskola som utövar offentlig makt agerar på ett icke-diskriminerande sätt. Yrkeshögskolan ska också i all sin verksamhet främja jämställdheten mellan könen. 

Jämställdhetslagens bestämmelse om främjande av jämställdheten mellan könen ställer särskilda skyldigheter om anskaffande av information om hinder för jämställdheten samt utveckling av åtgärder för att undanröja dessa hinder. Man ska ta reda på vilka faktorer som i varje enskild situation förhindrar jämställdheten och åtgärder ska vidtas på grund av denna utredning för att undanröja dessa hinder. Ett sätt att reda ut detta är att bedöma könskonsekvenserna av lagar, förordningar samt andra förordnanden eller anvisningar redan vid beredningsstadiet. 

Jämställdhetsombudsmannen har systematiskt ansett att en bestämmelse, ett förordnande eller ett förfaringssätt som påverkar studierna och ställer en studerande i en ofördelaktig ställning på grund av graviditet, familjeledigheter eller annat familjeansvar är problematiskt ur perspektivet för jämställdhetslagen. 

I sitt utlåtande konstaterar jämställdhetsombudsmannen att yrkeshögskolans praxis har ställt en studerande som avlägger stigstudier i en ofördelaktig ställning på grund av graviditet och familjeledigheter. Eftersom yrkeshögskolan inte har framhållit något som skulle ha hävt den presumtion om diskriminering som uppstått i ärendet anser jämställdhetsombudsmannen att den tolkningspraxis som yrkeshögskolan tillämpar har ställt den studerande i en ofördelaktig ställning på ett sätt som enligt jämställdhetslagen är förbjuden. 

Enligt jämställdhetsombudsmannen skulle det i ärendet ha funnits utrymme för en jämställdhets- och grundrättighetsvänlig tolkning som också skulle ha beaktat jämställdhetslagens diskrimineringsförbud och den skyldighet som lagen ställer för läroanstalten att på ett målinriktat och planmässigt sätt främja jämställdheten mellan könen. 

08.12.2023