Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi (TAS 146/2013, annettu 31.5.2013)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut oikeusministeriölle lausunnon ehdotuksesta yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi. Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki, joka olisi soveltamisalaltaan nykyistä lakia laajempi. Lain valvontaa varten perustettaisiin uusi yhdenvertaisuusvaltuutetun virka. Tasa-arvolautakunta ja yhdenvertaisuuslautakunta yhdistettäisiin, ja tästä syystä säädettäisiin myös erillinen laki tasa-arvovaltuutetusta.

Tasa-arvovaltuutettu pitää yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista tärkeänä ja katsoo, että ehdotettu laki vahvistaisi yhdenvertaisuuden suojaa. Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti kuitenkin lausunnossaan huomiota seikkoihin, joiden suhteen lakiluonnosta tulisi vielä kehittää. Valtuutetun huomiot koskevat muun muassa moniperusteisen syrjinnän sääntelyä, syrjintäkieltoja, oikeusturvaa ja seuraamuksia sekä lain valvontajärjestelmää.

Nykyinen vähemmistövaltuutetun virka esitetään muutettavaksi yhdenvertaisuusvaltuutetun viraksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta ulotettaisiin koskemaan kaikenlaista yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää. Se ei kuitenkaan koskisi yhdenvertaisuuslain yksittäistapauksellista valvontaa työelämässä, vaan tämä tehtävä kuuluisi työsuojeluviranomaisille. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulisi antaa ehdotettua paremmat mahdollisuudet toimia työelämässä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä kehittyy väistämättä vankkaa erilaisiin perusteisiin liittyvien syrjintäkysymysten edellyttämää erityisosaamista ja yksilöiden kannalta on luontevaa, että he voivat kääntyä asiassaan yhdenvertaisuuskysymyksiin profiloituneen viranomaisen puoleen. Yhdenvertaisuuden tehokkaan edistämisen kannalta on oleellista, että valvontaviranomaisilla on laajat ja monipuoliset toimivaltuudet.

Esitys sisältää ehdotuksen tasa-arvolautakunnan ja yhdenvertaisuuslautakunnan yhdistämisestä. Työelämän osalta yhdistetty lautakunta voisi käsitellä vain tasa-arvolain mutta ei lainkaan yhdenvertaisuuslain piiriin kuuluvia asioita. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, ettei tällaisen elimen perustaminen edistä valvontajärjestelmän muodostumista ymmärrettäväksi ja järkeväksi kokonaisuudeksi. Muun muassa tästä syystä lautakuntia ei tulisi yhdistää.  

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa ehdotettua lakia tasa-arvovaltuutetusta. Laki vahvistaisi tasa-arvovaltuutetun itsenäistä ja riippumatonta asemaa, sillä tällainen asema todettaisiin nimenomaisesti laissa. Luonnoksessa myös ehdotetaan,  että tasa-arvovaltuutetulle annetaan oikeus nimittää ja ottaa palvelukseen oma henkilöstönsä toimistopäällikköä lukuun ottamatta.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan:
Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi (TAS 146/2013).pdf (32.7 kt )

 

12.08.2013