Hyppää sisältöön

Lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä sosiaaliturvauudistukseen (TAS 189/2023, annettu 23.5.2023)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä (VN/1646/2020 vp). Komitea valmistelee kahden eduskuntakauden kestävällä toimikaudellaan sosiaaliturvauudistusta.

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että sosiaaliturvan jatkovalmistelun yhdeksi lähtökohdaksi tulisi ottaa sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

Uudistuksen sukupuolivaikutukset tulee arvioida

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) säädetään viranomaisten velvollisuudesta edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että edistämisvelvoitteen tulee olla yksi sosiaaliturvauudistuksen lähtökohdista.

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa välimietinnön ehdotusta siitä, että perusturvaetuuksien yhtenäistämisestä ja yhdistämisestä linjattaessa arvioitaisiin vaihtoehtojen sukupuolivaikutuksia. On välttämätöntä, että sosiaaliturvauudistuksen linjauksia ja ehdotuksia arvioidaan myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

Arviointi on tarpeen tehdä perustuslaissa säädetyn tasa-arvon edistämisvelvollisuuden kannalta. Tavoitteena tulee olla tasa-arvon toteutuminen käytännössä. Arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös intersektionaalinen näkökulma, jolloin otetaan huomioon myös muut yksilöä määrittävät tekijät kuin sukupuoli. 

Perheiden monimuotoisuus

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa välimietinnössä ehdotettua sosiaaliturvalainsäädännössä esiintyvien perhekäsitteiden selvittämistä. Myös mahdollisen sosiaaliturvan yhtenäistämisen vaikutukset  sukupuoliin ja sukupuolten tasa-arvoon tulisi kuvata.

Perhemuodot ovat nykyisen lainsäädännön mukaista käsitystä monimuotoisempia, joten myös sosiaaliturvan uudistamisessa sekä viranomaisten palveluja rakennettaessa on tarpeen ottaa huomioon etenkin erilaisten elämäntilanteiden ja perheiden monimuotoisuus. Sosiaaliturvassa tulisi parantaa myös vuorovanhemmuusperheiden asemaa ja tukea siten tasa-arvoista vanhemmuutta.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä mietinnössä ehdotettua selvitystä, jossa kartoitetaan  etuusjärjestelmän toimivuutta pienituloisten ja lapsiperheköyhyyden kannalta. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä etuusjärjestelmien käsittelyä erilaisten perhemuotojen näkökulmasta. Lisäksi on hyvä arvioida ehdotusten lapsivaikutukset. 

Työkyky ja työkyvyttömyys

Naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero on merkittävä johtuen esimerkiksi naisten ja miesten sijoittumisesta vaativuudeltaan eri hierarkiatason tehtäviin. Tämä heijastuu myös naisten ja miesten saamiin työttömyyskorvauksiin. Työllisyysasteeseen ja työhön osallistumiseen vaikuttavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet etenkin hoivan sukupuolittuneen luonteen johdosta. Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa tässäkin yhteydessä sukupuolivaikutuksien arvioinnin merkityksestä.

Välimietinnössä ehdotetaan selvitettäväksi työmarkkinatuen uudistamistarpeita tilanteissa, joissa työmarkkinoille pääsy tai niille palaaminen on vaikeutunut. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että osana selvitystä tulisi tarkastella työmarkkinoille pääsyn ja paluun ongelmia sukupuolinäkökulmasta. Esimerkiksi raskaussyrjintä ilmenee muun muassa hankaluuksina työhön pääsyssä perhevapaan jälkeen. Perhevapaasyrjintää kokevat myös enenevissä määrin miehet.

Oppimisen ja osallistumisen tasa-arvo

Välimietinnössä todetaan, että etuusjärjestelmän tulee tukea ihmisten jatkuvaa oppimista ja osallistumisen tasa-arvoa. Suomessa nuorten koulutusvalinnat jakautuvat voimakkaasti sukupuolen mukaan. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan etuusjärjestelmän uudistamisessa tulisi miettiä erityisesti keinoja, joiden avulla voitaisiin purkaa koulutusvalintoihin liittyvää segregaatiota edistäen siten sukupuolten tasa-arvoa. Nuorten on tärkeää saada tietoa ja ohjausta jatko-opintoihin siirtymisessä.

Sukupuolten välillä on nähtävissä selviä eroja esimerkiksi oppimistuloksissa. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että mahdollisilla uudistuksilla tuetaan erityisesti heikommassa asemassa olevien sekä tukea tarvitsevien edellytyksiä tehdä tulevaisuuttaan ja työllistymistään tukevia valintoja. 

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa myös välimietinnössä ehdotettua selvitystä nuorten sosiaaliturvasta. Osana selvitystä olisi hyvä tarkastella etenkin viime vuosien koulutuspoliittisten uudistusten sukupuolivaikutuksia.

Kasvava eriarvoisuus koulutuksessa ja syrjäytyminen on huolestuttava ilmiö. Tasa-arvovaltuutettu kannattaa sitä, että työttömillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet opiskella työttömyysetuutta menettämättä.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä.

27.06.2023