Hyppää sisältöön

Lausunto toimenpideohjelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa (TAS 581/2021, annettu 3.1.2022)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa. Tasa-arvovaltuutettu on useissa eri yhteyksissä ottanut kantaa siihen, että eron jälkeen myös etävanhemmilla tulisi olla mahdollisuus edelleen toimia aktiivisena vanhempana. Käytäntöjä tulee aktiivisesti pyrkiä kehittämään siten, että ne palvelevat tasa-arvoisesti sekä äitejä että isiä myös eron jälkeen. Sekä tasa-arvoisen vanhemmuuden että lasten edun näkökulmasta tasa-arvovaltuutettu pitääkin myönteisenä, että lainsäädäntöä ja toimintatapoja pyritään kehittämään myös vuoroasuvien lasten kohdalla.

Tasa-arvovaltuutettuun otetaan jonkin verran yhteyttä tilanteissa, joissa erotilanteen jälkeen lapsen vanhempi – tyypillisesti etävanhempi – ei koe saavansa tasa-arvoisesti lastaan koskevia tietoja esimerkiksi koulusta tai varhaiskasvatusyksiköstä. Tasa-arvovaltuutettu on muun muassa todennut, että tietojärjestelmän asettamat rajoitteet eivät ole hyväksyttävä syy sille, että etävanhemmalle ei tiedoteta lapsen päivähoitoon liittyvistä asioista.  

Toimenpideohjelmassa on viitattu tasa-arvovaltuutetun lausuntoon (TAS/40/2021), jossa tasa-arvovaltuutettu katsoi, että vuoroasuminen tulisi ottaa elatussopimuksissa huomioon siten kuin se on vanhempien kesken tosiasiallisesti järjestetty. Tasa-arvovaltuutettu pitää hyvänä asiana, että toimenpideohjelmassa ehdotetaan elatusavun määrittämisen tueksi tarvittavan valtakunnallisen ohjeistuksen kokoavaa tarkastelua elatusapulainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että vuorovanhemmuusperheiden asemaa tulisi parantaa asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa ja siten tukea tasa-arvoista vuorovanhemmuutta. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että vuoroasuvat lapset otettaisiin huomioon molempien vanhempien asumistukea määriteltäessä, mikäli nämä tarvitsevat asumistukea. Muutoin vuoroasuminen ei ehkä onnistu, jolloin etävanhemman mahdollisuus toteuttaa aktiivista ja tasavertaista vanhemmuutta voi vaarantua. Ei ole tarkoituksenmukaista, että etävanhempi saattaa joutua turvautumaan toimeentulotukeen lapsen vuoroasumisesta aiheutuvien korkeampien asumismenojen vuoksi.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa sukupuolinäkökulman huomioimista myös vuoroasuvien lasten tilanteita koskevan lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamistarpeita arvioitaessa. Vuoroasumista koskevan toimintasuunnitelman tapauksessa voi olla esimerkiksi tarpeen tarkastella vanhemmuuden ja hoivan sukupuolittuneisuutta ja pohtia keinoja, millä sukupuolten tasa-arvoa voidaan – lasten edun ohella – näissä asioissa edistää. Voi olla tarpeen tarkastella myös sukupuolen kanssa risteäviä eroja, kuten selvityksessä on joiltain osin (ainakin sosioekonomisten tekijöiden osalta) tehtykin.

19.01.2022