Hoppa till innehåll

Utlåtande om åtgärdsplanen för omarbetning av lagstiftningen och praxis för barns växelvisa boende (TAS 581/2021, utfärdat 3.1.2022)

Social- och hälsovårdsministeriet bad jämställdhetsombudsmannen om ett utlåtande gällande åtgärdsplanen för omarbetning av lagstiftningen och praxis för barns växelvisa boende. Jämställdhetsombudsmannen har i flera olika sammanhang tagit ställning till att också umgängesföräldern bör ha möjlighet att fortsätta vara en aktiv förälder. Strävan bör vara att praxis aktivt utvecklas så att den på ett jämlikt sätt efter skilsmässan tjänar både mammorna och papporna. Jämställdhetsombudsmannen anser det därför positivt både för ett jämställt föräldraskap och ur barnets perspektiv att man strävar efter att utveckla lagstiftningen och praxis också gällande de barn som har växelvis boende.

Jämställdhetsombudsmannen blir i viss utsträckning kontaktad i situationer där barnets förälder efter en skilsmässa, vanligen umgängesföräldern, har känslan av att inte få uppgifter om barnet exempelvis från skolan eller en enhet inom småbarnspedagogiken. Jämställdhetsombudsmannen har bland annat konstaterat att begränsningar i informationssystemet inte är en acceptabel orsak till att en umgängesförälder inte får information om frågor kring barnets dagvård.  

I åtgärdsprogrammet finns det en hänvisning till jämställdhetsombudsmannens utlåtande (TAS/40/2021) där jämställdhetsombudsmannen ansåg att växelvis boende bör beaktas i underhållsavtalen på det sätt som boendet i själva verket ordnats mellan föräldrarna. Jämställdhetsombudsmannen finner det bra att det i åtgärdsprogrammet som stöd för fastställande av underhållsbidraget i samband med omarbetningen av lagstiftningen om underhållsbidragen föreslås en nödvändig riksomfattande granskning för sammanställning av anvisningarna.

Jämställdhetsombudsmannen anser att ställningen för föräldrar med barn i växelvis boende bör förbättras i bostadsstödet och det övriga socialskyddet och därigenom jämlikt stöda föräldrar med barn i växelvis boende. Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att barn i växelvis boende beaktas vid fastställandet av båda föräldrarnas bostadsstöd, om de behöver bostadsstöd. I annat fall är det möjligt att växelvis boende inte lyckas, vilket betyder att umgängesförälderns möjlighet att utöva ett aktivt och jämlikt föräldraskap äventyras. Det är inte ändamålsenligt att umgängesföräldern kan tvingas förlita sig på utkomststöd på grund av de högre utgifterna för boende till följd av barnets växelvis boende.

Jämställdhetsombudsmannen betonar vikten av att beakta könsperspektivet också vid bedömningen av behovet av en omarbetning av den lagstiftning och den praxis som gäller barn i växelvis boende. När det gäller situationen med en verksamhetsplan för växelvis boende kan det exempelvis vara nödvändigt att granska könsfördelningen i föräldraskapet och omsorgen och överväga olika sätt med vilka jämställdheten mellan könen, parallellt med barnets bästa, kan främjas i dessa frågor. Det kan också vara nödvändigt att granska med könet samverkande skillnader såsom i viss mån redan gjorts i utredningen (åtminstone gällande de socioekonomiska faktorerna).

19.01.2022