Hyppää sisältöön

Poronhoitajien oikeus sijaisapuun erityisesti perhevapaiden ajalta (TAS 134/2021, annettu 18.3.2021)

Saamelaiskäräjät pyysi tasa-arvovaltuutetulta ja yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa voimassa olevasta poronhoitajien sijaisapulaista, poronhoitajien syrjinnästä sekä naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta sijaisapujärjestelmässä.

Saamelaiskäräjät on tehnyt viime vuoden toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriölle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Melalle esityksen poronhoitajien sijaisavun kehittämiseksi. Sen mukaan poronhoitajille tulisi turvata oikeus sijaisapulomitukseen muun muassa perhevapaiden aikana. Nykyään poronhoitajilla on oikeus saada sijaisapua vain, mikäli sijaisavun tarve johtuu poronhoitajan sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Poronhoito on tässä suhteessa eri asemassa muun muassa maatalouteen tai turkistarhaukseen nähden.

Tasa-arvovaltuutettu viittaa lausunnossaan Euroopan unionin direktiiviin 2010/41/EU miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Siinä säädetään direktiivissä tarkoitettujen naispuolisten itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudesta äitiysetuuksiin.  Direktiivin mukaan naispuoliset itsenäisten ammatinharjoittajien tulee voida käyttää olemassa olevia tilapäisiä sijaisia tarjoavia pal­veluja.  Tarkoituksena on mahdollistaa äitiysvapaan pitäminen.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että perheet ja yrittäjät ovat erilaisia ja siksi myös sopivimmat tavat työn ja perheen yhteensovittamiseksi ovat eri perheissä ja eri yrittäjillä erilaisia. Sijaisavun saaminen on yksi järjestely, jolla voidaan tukea yrittäjien, erityisesti yksinyrittäjien ja pienyrittäjien, mahdollisuuksia työn, äitiyden ja vanhemmuuden yhteensovittamiseen. Tämä on omiaan edistämään myös sukupuolten tasa-arvoa. Sijaispalvelut voivat parantaa varsinkin naisten mahdollisuuksia toimia yrittäjänä, mutta niillä voi olla merkitystä myös miesyrittäjien mahdollisuuksille yhdistää työ ja perhe. Ne voivat antaa yrittäjävanhemmille tosiasialliset mahdollisuudet käyttää perhevapaan aika kunkin vapaan tarkoituksen mukaisesti.

Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan lomituslainsäädäntö tullaan uudistamaan. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että lainsäädäntötyön aikana kiinnitetään huomiota myös valmisteltavien lakien sukupuolivaikutuksiin ja että tässä yhteydessä edistetään poronhoitajien mahdollisuuksia äitiyden, vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhteensovittamiseen.  

Saamelaiskäräjät vertaa poronhoitajien sijaisavun saamista koskevia oikeuksia maatalousyrittäjillä oleviin laajempiin oikeuksiin. Tätä asiaa voidaan tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan arvioida tasa-arvolain sijasta yleisen yhdenvertaisuuden kannalta.

06.04.2021