Hoppa till innehåll

Utlåtande om renskötares rätt till vikarier särskilt i samband med familjeledigheter (TAS 134/2021, utfärdat 18.3.2021)

Sametinget bad jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen om utlåtande gällande renskötarnas ersättare, diskriminering av renskötare samt ojämställdheten mellan kvinnor och män i systemet med ersättare. 

I maj i fjol lämnade sametinget in ett förslag om utveckling av systemet med ersättare för renskötare till social- och hälsovårdsministeriet och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Enligt förslaget ska renskötarna ha tryggad rätt till ersättare bland annat under familjeledigheter. I dagsläget har renskötaren rätt till ersättare endast om behovet av ersättare beror på renskötarens arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. I detta hänseende är situationen för renskötselns del en annan än bland annat inom lantbruket och pälsnäringen.

Jämställdhetsombudsmannen hänvisar i sitt utlåtande till Europeiska unionens direktiv 2010/41/EU om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare. Där fastställs rättigheterna till moderskapsförmåner för de i direktivet avsedda kvinnor som är egenföretagare.  Enligt direktivet ska kvinnor som är egenföretagare kunna anlita de existerande tjänster som förmedlar tillfälliga ersättare.  Avsikten är att möjliggöra uttagandet av moderskapsledighet. 

Jämställdhetsombudsmannen konstaterar att familjer och företagare är olika och därför varierar också de lämpligaste sätten att sammanjämka arbete och familj mellan familjer och företagare. Tillgången till ersättare är ett system som används som stöd för att företagare, i synnerhet egenföretagare och småföretagare, ska ha möjlighet att sammanjämka arbete, moderskap och föräldraskap. Detta främjar för sin del också jämställdheten mellan könen. Ersättartjänsterna kan förbättra i synnerhet kvinnornas möjligheter att vara egenföretagare, men de kan också ha betydelse för manliga företagares möjligheter att kombinera arbete och familj. De kan de facto ge företagarföräldrar en möjlighet att utnyttja familjeledigheten på det sätt som respektive ledighet är avsedd att användas.

Enligt Marins regeringsprogram kommer lagstiftningen om ersättare att omarbetas. Jämställdhetsombudsmannen anser det vara viktigt att man under lagstiftningsarbetet fäster uppmärksamhet också vid hur de lagar som är under beredning påverkar könen och att man i det här sammanhanget främjar renskötarnas möjligheter att sammanjämka moderskap, föräldraskap och företagande.   

Sametinget jämför renskötarnas rättigheter att få tillgång till ersättare med de mera omfattande rättigheterna för lantbruksföretagare. Enligt jämställdhetsombudsmannen uppfattning kan en bedömning av detta göras utgående från allmän jämlikhet i stället för jämställdhetslagen. 
 

06.04.2021