Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta (Hyvinvointialueet ja -yhtymät, palkkajulkisuus) (TAS 620/2021, annettu 17.1.2022)

Tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetaan nimikirjalain soveltamisalan laajentamista (1 §) siten, että hyvinvointialueiden ja -yhtymien hallussa olevat tiedot, jotka koskevat niiden henkilöstölleen maksamia palkkoja ja palkanosia, olisivat julkisia vastaavalla tavalla kuin kunnissa ja kuntayhtymissä.

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa nimikirjalain 1 §:n muuttamista ehdotetulla tavalla. 

Perustelut

Tasa-arvovaltuutettu on kiinnittänyt huomiota nimikirjalain muutostarpeeseen muun muassa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 11.3.2021 antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Tasa-arvovaltuutettu on lisäksi tuonut esiin huolensa palkkatietojen julkisuudesta sosiaali- ja terveysministeriölle 25.9.2020 antamassaan lausunnossa hallituksen esitysluonnokseksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseksi ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. 

Edellä mainituissa lausunnoissaan tasa-arvovaltuutettu on pitänyt ongelmallisena sitä, että hyvinvointialueiden ja -yhtymien henkilöstön palkkatietoja ei ollut säädetty julkisiksi, kuten muun julkisen sektorin henkilöstön kohdalla on tehty. Tasa-arvovaltuutettu on tuonut lausunnoissaan esiin myös sen, että palkkauksen läpinäkymättömyys hankaloittaa palkkasyrjinnän havaitsemista ja estää samapalkkaisuusperiaatteen toteutumista. 

Hallituksen esitysluonnoksen perusteluissa mainitaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto (TyVL 3/2021 vp.), jossa valiokunta on pitänyt tärkeänä, että ”palkkatietojen julkisuus laajennetaan koskemaan myös tulevien hyvinvointialueiden henkilöstön palkkausta”. Tämän lisäksi on hyvä huomata, että naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa kielletään syrjintänä palkka- tai muita palvelussuhteen ehtojen soveltaminen siten, että työntekijä tai työntekijät joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa oleva työtekijä.  

Palkkasyrjintäepäilyjen selvittäminen ja samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää, että syrjintää epäilevällä on käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot, mutta ennen kaikkea oikeus saada tiedot mahdollisen verrokkihenkilön palkasta. Nimikirjalaissa säädetty palkkatietojen julkisuus on mahdollistanut tämän julkisen sektorin henkilöstölle. Tasa-arvovaltuutettu pitääkin hyvänä, että nimikirjalain 1 §:n soveltamisalan muutoksella tämä mahdollisuus säilyy jatkossakin henkilöstöllä, joka siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden ja -yhtymien palvelukseen.

02.05.2022