Hoppa till innehåll

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av 1 § i matrikellagen (Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna, lönetransparens) (TAS 620/2021, utfärdat 17.1.2022)

Jämställdhetsombudsmannen har ombetts ge ett utlåtande om det ovannämnda utkastet till regeringens proposition. I propositionen föreslås att matrikellagens tillämpningsområde (1 §) utvidgas så att de uppgifter som välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna innehar och som gäller löner och lönedelar de betalar till sin personal är offentliga på motsvarande sätt som i kommunerna och samkommunerna.

Jämställdhetsombudsmannen understödjer ändring av 1 § av matrikellagen på det föreslagna sättet. 

Motivering

Jämställdhetsombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid behovet att ändra matrikellagen bland annat i sitt utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott 11.3.2021 om regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Jämställdhetsombudsmannen har också uttryckt sin oro över bristande lönetransparens i sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet 25.9.2020 om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om inrättande av välfärdsområden. 

I de ovannämnda utlåtandena har jämställdhetsombudsmannen ansett att det är problematiskt att till skillnad från löneuppgifterna av övrig personal i den offentliga sektorn är löneuppgifterna av välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas personal enligt lagen inte offentliga. I sina utlåtanden har jämställdhetsombudsmannen också påpekat att lönesekretess gör det svårare att upptäcka lönediskriminering och förhindrar tillämpningen av principen om lika lön för lika arbete. 

I motiveringarna till utkastet till regeringens proposition nämns utlåtandet av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott (AjUU 5/2021 rd), där utskottet har ansett att det är ”viktigt att offentligheten i fråga om löner utvidgas till att gälla även lönen för personalen i välfärdsområdena”. Dessutom bör man komma ihåg att 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) förbjuder som diskriminering tillämpningen av lönevillkor eller andra anställningsvillkor så att en eller flera arbetstagare på grund av sitt kön försätts i en mindre fördelaktig ställning än en eller flera andra arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren.  

En förutsättning för att utreda misstankar som gäller lönediskriminering och efterlevnaden av principen om lika lön är att den som misstänker diskriminering har tillgång till effektiva rättsskyddsmedel, men framför allt rätt att få information om lönen för en kontrollperson. Offentlighet av löneuppgifter som föreskrivs i matrikellagen har gjort detta möjligt för personalen i den offentliga sektorn. Jämställdhetsombudsmannen anser att det är positivt att genom ändring av 1 § i matrikellagen kommer personal som övergår från kommuner och samkommuner till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar även framöver har denna möjlighet.

02.05.2022