Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta koskien tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamista varhaiskasvatukseen (TAS 192/2022, annettu 25.5.2022)

Tasa-arvovaltuutettu antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta, jolla tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajennettaisiin koskemaan myös varhaiskasvatusta.

Epäyhtenäinen sääntely luo tarpeetonta sekaannusta

Tasa-arvovaltuutettu suhtautui kriittisesti sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 2020 valmisteltuun luonnokseen (lausunto TAS 58/2020). Nyt valmisteltuun luonnokseen tehdyistä selkeistä parannuksista huolimatta tasa-arvovaltuutettu esittää huolensa siitä, että tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin ollaan edelleen säätämässä erisisältöiset säännökset varhaiskasvatuksen velvollisuudesta edistää toisaalta sukupuolten tasa-arvoa ja toisaalta yhdenvertaisuutta. 

Tasa-arvovaltuutettu toivoo, että hallitukselta löytyisi yhteistä tahtoa välttää tilanne, jossa tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin sisällytettäisiin toisistaan poikkeavat kirjaukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä varhaiskasvatuksessa. Tilanne on nyt tällainen oppilaitoksia koskevien säännösten osalta. Nykyiset toisistaan poikkeavat kirjaukset aiheuttavat vaikeuksia ja tarpeetonta sekaannusta säännöksiä soveltaville kouluille ja oppilaitoksille. Ei ole kenenkään etujen mukaista laajentaa nykyistä epäyhtenäistä käytäntöä varhaiskasvatukseen. Tasa-arvovaltuutettu painotti asiaa myös oikeusministeriölle antamassaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevassa lausunnossa (TAS 159/2022, 19.5.2022).

Eräistä huolista riippumatta tasa-arvovaltuutettu kuitenkin kannattaa esityksen tavoitteita. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että sukupuolten tasa-arvoa edistetään myös varhaiskasvatuksessa ja että lapsille tarjottava varhaiskasvatus on sukupuoli- ja tasa-arvotietoista. Onnistuakseen tämä vaatii sitoutumista ja osaamista.

Tasa-arvotyö vaatii sitoutumista ja osaamista

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa sukupuolten tasa-arvon edistämisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tasa-arvo-osaaminen on tällä hetkellä varsin kirjavaa johtuen mm. henkilöstön erilaisista koulutustaustoista. Siksi lapsen sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen kohtaaminen olisi otettava huomioon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutuksessa että peruskoulutuksessa. 

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että tasa-arvosuunnittelua koskeva velvoite ei yksin takaa tuloksia. Tasa-arvosuunnitelma kyllä voi hyvin tehtynä toimia työkaluna siinä suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa tasa-arvotyössä, johon myös varhaiskasvatuksessa on sitouduttava. Ennen kaikkea tasa-arvosuunnitelma tulisi nähdä mahdollisuutena arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen toimipaikan omaa toimintaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

Lainsäädännöllä tai velvoitteella laatia tasa-arvosuunnitelma päästään vain rajallisesti vaikuttamaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Onnistuakseen tasa-arvotyö vaatii – säädösten lisäksi – sitoutumista ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelevän henkilöstön suunnitelmallista ja jatkuvaa koulutusta.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa kokonaan liitteenä (pdf).

31.05.2022