Hoppa till innehåll

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition om utvidgande av skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan till småbarnspedagogiken (TAS 192/2022, utfärdat 25.5.2022)

Jämställdhetsombudsmannen gav social- och hälsovårdsministeriet ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition, genom vilken skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan skulle gälla även småbarnspedagogiken.

Oenhetlig reglering skapar onödig förvirring

Jämställdhetsombudsmannen ställde sig kritiskt till det utkast som år 2020 beretts vid social- och hälsovårdsministeriet (utlåtande TAS 58/2020). Trots de tydliga förbättringar som nu gjorts i det beredda utkastet framför jämställdhetsombudsmannen sin oro över det att man fortfarande planerar att införa bestämmelser om småbarnspedagogikens skyldighet att främja å ena sidan likabehandling och å andra sidan jämställdhet mellan könen med olika innehåll i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. 

Jämställdhetsombudsmannen hoppas att regeringen skulle ha en gemensam vilja att undvika en situation där det i jämställdhets- och diskrimineringslagen inkluderas olika bestämmelser om främjande av jämställdhet och likabehandling mellan könen med olika innehåll inom småbarnspedagogiken. Såsom för närvarande är fallet vad gäller bestämmelser för läroanstalter. Det faktum att de nuvarande bestämmelserna avviker från varandra leder till problem och onödig förvirring på skolor och läroanstalter när de tillämpar bestämmelserna. Det ligger inte i någons intresse att utvidga den nuvarande oenhetliga praxisen till småbarnspedagogiken. Jämställdhetsombudsmannen betonade frågan även i sitt utlåtande till justitieministeriet om en delreform av diskrimineringslagen (TAS 159/2022, 19.5.2022).

Bortsett från vissa farhågor understöder jämställdhetsombudsmannen dock förslagets mål. Jämställdhetsombudsmannen anser det vara viktigt att jämställdhet mellan könen främjas även inom småbarnspedagogiken och att den småbarnspedagogik som tillhandahålls för barn är jämställdhets- och könsmedveten. För att detta ska lyckas krävs engagemang och kunskap.

Jämställdhetsarbete kräver engagemang och kunskap

Personalens kompetens spelar en nyckelroll i främjandet av jämställdhet mellan könen inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken är personalens kunskaper om jämställdhet för närvarande tämligen varierande, vilket bl.a. beror på personalens olika slags utbildningsbakgrunder. Därför borde ett köns- och jämställdhetsmedvetet bemötande beaktas både vid fortbildningen och vid grundutbildningen av personal inom småbarnspedagogiken.

Jämställdhetsombudsmannen vill påminna social- och hälsovårdsministeriet om att skyldigheten gällande jämställdhetsplanering inte ensam kan garantera resultat. En jämställdhetsplan som upprättats korrekt kan visserligen vara ett verktyg för det planmässiga och målinriktade jämställdhetsarbete som man måste förbinda sig till även inom småbarnspedagogiken. Framför allt bör jämställdhetsplanen ses som en möjlighet att ur ett jämställdhetsperspektiv bedöma och utveckla den egna verksamheten vid ett verksamhetsställe för småbarnspedagogik. 

Med lagstiftning eller genom utarbetande av en jämställdhetsplan kan främjandet av jämställdhet mellan könen påverkas endast i begränsad utsträckning. För att jämställdhetsarbetet ska lyckas krävs – förutom bestämmelser – även engagemang samt planmässig och kontinuerlig utbildning av den personal som arbetar inom småbarnspedagogik. 
 

31.05.2022