Hyppää sisältöön

Lausunto esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (TAS 422/2020, annettu 14.10.2020)

Tasa-arvovaltuutettu antoi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (HE 146/2020 vp). Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti valiokunnan huomiota erityisesti sukupuolivaikutusten arviointiin. Sukupuolivaikutusten arviointi ei saa olla pelkkä muodollisuus, vaan sillä pitää olla tavoitteena tasa-arvon toteuttaminen käytännössä. 

Talousarvioesityksen hallinnonalakohtaisten sukupuolivaikutusten arviointien yhteismitallisuus, konkreettisuus ja mahdollisten tavoitteiden yhteys määrärahoihin vaativat edelleen kehittämistä. Vain osassa hallinnonalojen sukupuolivaikutusten arvioinneista on tietoja määrällisistä tavoitteista ja niihin varatuista määrärahoista. Joissakin on todettu varsin suoraviivaisesti ja perustelematta, ettei pääluokan menoihin liity välittömiä tai merkittäviä sukupuolivaikutuksia. Kuitenkin myös etuuksien, tukien ja muun määrärahojen käytön samoin kuin verotuksen välilliset vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon pitäisi ottaa huomioon.

On tärkeää, että myös koronapandemian sukupuolivaikutuksia arvioidaan ja ne otetaan huomioon koronatilanteen aiheuttamia elvytys- ja muita toimenpiteitä suunniteltaessa ja rahoitettaessa. 
Tasa-arvovaltuutetun nykyiset toimintaresurssit eivät riitä tasa-arvon edistämisvelvoitteiden tehokkaaseen valvontaan. Tasa-arvovaltuutettu toivoi, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittäisi, että tasa-arvovaltuutetulle myönnettäisiin resurssit kahden uuden viran perustamiseen vuonna 2021, ja että jatkossa lainvalvonta- ja muiden tehtävien mahdollinen lisääntyminen huomioitaisiin myös resurssien lisäyksenä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 8/2020 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

26.10.2020