Hoppa till innehåll

Utlåtande om propositionen om statsbudgeten för 2021 (TAS 422/2020, utfärdat 14.10.2020)

Jämställdhetsombudsmannen lämnade ett utlåtande om propositionen om statsbudgeten 2021 (RP 146/2020 rd) till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott. Jämställdhetsombudsmannen fäste särskild uppmärksamhet vid bedömningen av könsrelaterade konsekvenser. Bedömningen av könsrelaterade konsekvenser får inte endast vara en formalitet, utan dess mål ska vara att i praktiken uppnå jämställdhet.

När det gäller jämförbarhet, konkretion och målens eventuella kopplingar till anslagen bör bedömningarna av budgetpropositionens könsrelaterade konsekvenser inom förvaltningsområdena vidareutvecklas. Endast en del bedömningar av de könsrelaterade konsekvenserna inom förvaltningsområdena innehåller information om kvantitativa mål och reserverade anslag för dem. I vissa konstateras det relativt uttryckligt och utan motivering att utgifterna i huvudmomentet inte medför direkta eller betydande könsrelaterade konsekvenser. Dock gäller det även att beakta indirekta konsekvenser av förmåner, understöd och andra anslag samt beskattning med tanke på jämställdheten mellan könen.

Det är viktigt att även bedöma coronaviruspandemins könsrelaterade konsekvenser och beakta dem vid planeringen och finansieringen av de stimulansåtgärder och andra åtgärder som pandemin orsakar.

Jämställdhetsombudsmannens befintliga verksamhetsresurser räcker inte till för effektiv övervakning av skyldigheterna att främja jämställdhet. Jämställdhetsombudsmannen har föreslagit att arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skulle komma med en framställning om att jämställdhetsombudsmannen beviljas resurser för inrättande av två nya tjänster 2021 och att en eventuell ökning av laglighetsövervakningsuppgifterna och de övriga uppgifterna även ska återspeglas i resurserna.

26.10.2020