Hyppää sisältöön

Lausunto ehdotuksesta työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistamiseksi (TAS 239/2013, annettu 29.7.2013)

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa 2012 toimikunnan valmistelemaan työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistamista. Tasa-arvo-valtuutettu antoi lausunnon toimikunnan toukokuun lopussa antamasta mietinnöstä (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:21).

Tasa-arvovaltuutettu pitää työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevien säännösten tarkistamista tarpeellisena. Ehdotuksen tavoitteena on selkiyttää ja täsmentää näitä säännöksiä niin, että ne edistävät tehokkaasti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja turvaavat samapalkkaisuuden toteutumista työpaikoilla. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että osa toimikunnan ehdotuksista selkeästi edistäisi näiden tavoitteiden saavuttamista. Ehdotus ei kuitenkaan kaikilta osin merkitsisi lain selkiyttämistä ja kehittämistä tarkoitetulla tavalla.

Tasa-arvovaltuutettu ei kannata tasa-arvolain säännösten muuttamista niin, että tasa-arvosuunnitelma tulisi laatia vähintään joka toinen vuosi. Valtuutettu katsoo, että suunnitelma tulisi myös vastaisuudessa laatia vuosittain. Tämä edesauttaa tasa-arvoasioiden käsittelyn säännöllisyyttä ja jatkuvuutta ja niiden integrointia työpaikan muuhun toimintaan.

Lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa. Tasa-arvovaltuutettu pitää tätä ehdotusta varsin epätäsmällisenä. Henkilöstön edustajien tosiasiallisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta on oleellista muun muassa se, kuinka laajat tiedonsaantioikeudet heillä on. Toimikunta ei kuitenkaan tee konkreettisia ehdotuksia tiedonsaantia koskevien oikeuksien laajentamisesta eikä esitä lakiin nimenomaista tiedonsaantioikeutta koskevaa säännöstä.

Henkilöstön edustajien tosiasiallinen osallistuminen palkkakartoitukseen edellyttää, että heidän tulee saada palkkatiedot kaikista työnantajan palveluksessa olevista henkilöstöryhmistä. Palkkakartoituksessa havaittujen palkkaerojen syiden selvittäminen voi edellyttää myös yksittäisiä työntekijöitä koskevien palkkatietojen käsittelyä tasa-arvosuunnitteluprosessin aikana, vaikka niitä ei voidakaan sisällyttää lopulliseen tasa-arvosuunnitelmaan. Julkisella sektorilla, jossa palkkatiedot ovat julkisia, on jo nykyisten säännösten puitteissa mahdollista menetellä tällä tavalla. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että lakiesityksestä tulisi käydä selkeästi ilmi lainsäätäjän tahdonilmauksena se, että näin tulee myös käytännössä tarvittaessa menetellä. Myös yksityissektorilla tulee lisätä sekä palkkasyrjintää epäilevien yksittäisten työntekijöiden että palkkakartoitukseen osallistuvien henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia.

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevien velvoitteiden toteutumista. Tasa-arvovaltuutettu tuo lausunnossaan jälleen esiin sen, että nykyisillä resursseilla tasa-arvosuunnittelun valvontaa voidaan toteuttaa hyvin rajallisesti. On positiivista, että työryhmän esityksessä kiinnitetään huomiota tasa-arvovaltuutetun puutteellisiin resursseihin ja todetaan, että tehokas valvonta edellyttäisi tasa-arvovaltuutetun resurssien vahvistamista.

 Tasa-arvovaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan:
Lausunto ehdotuksesta työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistamiseksi TAS 239_2013.pdf (28.6 kt )

12.08.2013